Čerpací stanice

EKOPROGRES HRANICE®, a.s. je společnost, která zajišťuje technologické dodávky vodohospodářských zařízení. Byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních zcela privátních akciových společností. Její sídlo je na pozemcích bývalé společnosti Pavézka, která je jedním ze zakladatelů vodohospodářské tradice v Hranicích. Pro investiční celky zajišťuje projekci, dodávky, a servis a to formou od kusové až po generální dodávku. Řadu speciálních zařízení vyrábí podle svých konstrukčních řešení. Jedním z velice atraktivních programů jsou čerpací stanice.

Zde je třeba podotknout, že společnost nevyrábí čerpadla a armatury. Tato zařízení nakupuje od různých výrobců podle přání zákazníka a s využitím vlastních zkušeností. Z toho potom vyplývá, že čerpací stanice dodává hlavně jako součást větších celků. Některá drobná čerpadla prodává jako kusové dodávky ve svém obchodním domě. Pro investiční celky potom vyrábí veškeré příslušenství, trubní rozvody a tvarovky, kotevní materiál, obslužné lávky a pod. Zajímavým prvkem je těsnění Link-Seal, které zajistí utěsnění všech prostupů potrubí stavebními konstrukcemi. Součástí dodávky je samozřejmě motorická instalace a řídící systém. Celek se předává investorovi po komplexním vyzkoušení a po zaškolení obsluhy. Společnost projektuje čerpací stanice pro různé oblasti použití. Typickými představiteli možných dodávek jsou níže uvedené příklady čerpacích stanic.

Kanalizační čerpací stanice se požívají na přečerpání odpadních vod v kanalizační síti. Čerpají velmi znečištěné vody v nejrůznějším množství na poměrně malé dopravní výšky. Dnes se pro tyto účely používají téměř výhradně ponorná kanalizační čerpadla s oběžnými koly s velkou průchodností. Zde se podobně jako u čistíren odpadních vod projevuje paradox velikosti – nečistoty zůstávají stále stejně velké i když nároky na čerpané množství a tudíž i na velikost čerpadla klesají. Proto není vhodné pro normální provoz volit příliš malá čerpadla a malé potrubní systémy. S podobnou problematikou se vyrovnávají i různé čerpací stanice na čistírnách odpadních vod. Z vlastní výroby zde společnost zajišťuje zařízení pro mechanické předčištění (česle, lapáky písku a tuků), uzávěry kanálů (stavidla a hradítka), trubní rozvody a další potřebné příslušenství. Nezastupitelný význam na dodávce má motorická instalace a řídící systém obvykle vyžadující dálkové ovládání.

S podobnými problémy se musí vyrovnávat povodňové čerpací stanice, které zajišťují čerpání vody při různých stavech nebezpečí na vodních tocích a jejích povodích. Zde je nutno dbát na vysokou bezpečnost provozu. Zařízení po převážnou dobu nepracuje a jeho zaručená činnost se vyžaduje hlavně v období ohrožení majetků nebo životů. Zařízení často pracují s velkými průtoky a proto je třeba velkou pozornost věnovat nátoku vody k sání čerpadel.

Vodárenské čerpací stanice se používají pro zásobování obyvatelstva a podobné účely. S ohledem na členitost terénu a počet připojených obyvatel vyžadují tyto čerpací stanice většinou individuální přístup. Čerpání pro vodárenské účely se rozděluje na několik stupňů. Prvním stupněm obvykle bývá podávací čerpací stanice, dále následuje hlavní čerpací stanice úpravny a nakonec přečerpávací stanice do vodojemů. Práci těchto čerpacích stanic a hlavně provoz úpravny zjednodušuje několik vodojemů, které vytváří potřebnou akumulaci. Podávací čerpací stanice čerpá potřebné množství surové vody ze zdroje do úpravny a vyžaduje tudíž poměrně malé tlaky. Hlavní čerpací stanice je srdcem úpravny vody a zajišťuje její provoz. Tato čerpací stanice se musí vyrovnat s kolísání odběru vody a jsou zde proto větší nároky na řídící systém. Přečerpávací stanice zajišťují vhodné parametry dodávané vody pro koncového zákazníka a využívají se proto zejména v členitém terénu a ve výškových budovách. Z vlastní výroby zde společnost zajišťuje zařízení pro mechanické předčištění, uzávěry kanálů, trubní rozvody a další potřebné příslušenství. Význačný podíl na dodávce má motorická instalace a řídící systém.

Zajímavým řešením jsou automatické tlakové stanice, které se používají zejména pro menší celky a v rovinatých územích, kde lze těžko vybudovat vodojem pro gravitační zásobování. Vodojem může být úplně nahrazen tlakovými nádržemi se vzduchovým polštářem, které mohou, zejména u malých celků zajistit potřebnou zásobu vody. Vzduchový polštář a přiměřené kolísání tlaků v systému zajistí vhodné podmínky pro provoz čerpadel. Nevýhodou je malá zásoba vody, takže i při krátkém výpadku elektrické energie mohou nastat potíže s dodávkou vody. Další nevýhodou, která se může vyskytnou zejména u delších rozvodů je možnost výskytu tlakových rázů. Zařízení je velmi podobné jednomu zařízení na ochranu výtlačných potrubí proti tlakovým rázům, kdy se jako ochranný prvek používá větrník – tlaková nádrž se vzduchovým polštářem. Je proto vhodné posoudit automatické stanice s malým větrníkem a dlouhým výtlačným potrubím z hlediska tlakových rázů v potrubí.

Další rozsáhlou oblastí jsou průmyslové čerpací stanice. Podstatný rozdíl proti vodárenským č.s. je v tom, že zpravidla pracují bez velkých vodojemů a jsou součástí většího technologického celků. S ohledem na proměnlivost výkonu je potom nutné věnovat velikou pozornost souběhu několika čerpadel do jednoho výtlačného potrubí. Problematika je velmi rozsáhlá a každému případu je třeba se věnovat zcela individuálně. Výhodou je možnost čerpat zkušenosti z předchozích častěji se vyskytujících druhů čerpacích stanic.

Podobnou skupinou čerpacích stanice jsou závlahové a meliorační čerpací stanice používané v zemědělství pro odvodňování a zavlažování. Z ekonomických důvodů je to skupina dnes značně opomíjená. Problematika je opět velmi rozsáhlá a každému případu je třeba se věnovat zcela individuálně. Zařízení pracuje v cyklech závislých na počasí a je nutno věnovat značnou pozornost způsobu odstavení mimo sezonu a opětovnému uvedení do provozu.

Součástí všech výše uvedených systémů mohou být čerpací stanice pro dávkování chemikálií. Podle účelu je možno dávkovat nejrůznější chemikálie, kterým je nutno přizpůsobit materiálové provedení čerpadel a potrubí. Společným rysem je požadavek na dávkování malého a však přesného množství při značném tlaku. Velký význam proto má i dokonalost řídícího systému.

Zajímavým řešení, o kterém je zde možnost se zmínit, je možnost použití násoskových systémů. S výhodou se používají ve vodárenství a použití není vyloučeno ani u kanalizačních systémů při překonávání terénních vln. K zavodnění násosky se používají evakuační stanice nebo čerpadla. Problematika použití je složitá a vyžaduje vždy individuální posouzení.

Společnost EKOPROGRES HRANICE®, a.s. využívá dlouholetých zkušeností svých pracovníků s dopravou vody a k řešení přistupuje již od zpracování projektové dokumentace a končí předáním hotového díla ukončením zkušebního provozu. Na provozovaná díla poskytuje záruční i pozáruční servis. Pokud máte jakékoliv problémy s dopravou vody, naši odborníci jsou Vám k dispozici.

 


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi