Nabídka

Pro potřebu budování čistíren odpadních vod a pro jejich modernizaci a údržbu poskytuje EKOPROGRES HRANICE®, a.s. řadu služeb, jako jsou různé studie, inženýrské služby, zpracování projektu, servis apod. Naše společnost je schopna vybudovat zařízení pro vyčistění jakéhokoliv množství odpadní vody znečišťené nejrůznějšími nečistotami a odpady z libovolných průmyslových a zemědělských procesů i z komunální sféry. Vyčišťěná voda splňuje nejpřísnější požadavky vodohospodářských norem a předpisů a lze ji vypouštět do jakéhokoliv recipientu.

U typické čistírny odpadních vod je čistící proces rozložen do několika provozních souborů, v nichž se voda nejen postupně čistí, ale řeší se i problematika zpracování produktů tohoto procesu.

Obvyklá skladba středně velké čistírny

 1. mechanické čištění
 2. biologické eventuelně chemické čištění
 3. třetí stupeň čištění
 4. zahušťování kalu
 5. kalové a plynové hospodářství
 6. odvodňování kalu
 7. kompostárna

Návrh Vaší čistírny odpadních vod Vám EKOPROGRES HRANICE®, a.s. zajistí komplexně na nejvyšší možné technické úrovni, neboť spolupracujeme s řadou výrobních projekčních a vývojových organizací působících v oboru čištění odpadních vod. S využitím této spolupráce Vám čistírnu navrhneme a zrealizujeme tak, aby čištění odpadních vod bylo pro Vás co nejefektivnější a to nejen po stránce investiční, ale i provozní. Skladbu jednotlivých souborů čistírny upravíme tak, aby odpovídala množství a druhu znečištěných odpadních vod pro Vaši konkrétní lokalitu a splňovala požadavky ochrany životního prostředí. Dodávku proto můžeme rozšířit o další potřebná zařízení jako např. různé čerpací stanice, trafostanice, dílny, laboratoře, mechanizační prostředky apod. Provoz námi dodávaného zařízení je samozřejmě automatický a vyžaduje pouze dočasný dozor.

Za výhodných podmínek Vám zajistíme i realizaci stavební části Vaší čistírny odpadních vod, případně využijeme stavebních kapacit ve Vaší lokalitě nebo přímo Vašich. Pro zajištění bezporuchového chodu je samozřejmostí zaškolení obsluhy podle námi dodaného provozního předpisu pro příslušné zařízení. Servis zajištěný u naší společnosti Vám přinese úsporu investičních nákladů a zvýšení technických parametrů Vaší čistírny.

Mechanické čištění

je nejstarší, avšak nejekonomičtější způsob čištění odpadní vody. Jeho podstatou je cezení, sedimentace a flotace nerozpustných lítek obsažených v odpadní vodě, čímž se odstraní obvykle 10-30% znečištění.

Pro tento způsob dodáváme:

 • ručně a strojně stírané česle
 • spádová síta a stárané děrové žlaby
 • lapáky písku vertikální vírové a podélné provzdušňování
 • lapáky tuků a olejů
 • lisy na shrabky
 • spalovny shrabků apod.

Biologické čištění

je dnes nejúčinnějším a vzsce ekonomickým způsobem pro čištění komunálních a mnoha růmyslových a zemědělských odpadních vod. Znečištění rozpuštěné v odpadní vodě je odstraňováno pomocí směsné kultury mikroorganismů za přítomnosti kyslíku. Mikroorganismy vytvářejí povlak na nosičích, nebo se volně vznášejí v odpadní vodě. Podle toho se postupně vytvářely různé systémy technologických zařízení pro biologické čištění. Účinnost tohoto způsobu čištění dosahuje až 99%.

Pro zajištění procesu biologického čištění dodáváme:

 • rotační biodisky a kontaktory
 • rotační skrápěče pro biologické filtry
 • oxidačně hřebenové bubny
 • vertikálí povrchové aerátory
 • středobublinové provzdušňovací elementy
 • provzdušňovací ejektory
 • vertikální, podélné a kruhové dosazovací nádrže
 • flotační nádrže
 • čerpací stanice vratného a přebytečného kalu
 • dmýchárny pro pneumatickou aeraci.

Jelikož biologické čištění představuje rozhodující soubor v čištění, vycházejí z něho i typová řešení menších čistíren odpadní vody. Tato zařízení dodáváme pod nazvem KOMBI BLOK do velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel a KARUSEL do velikosti 100 000 ekvivalentních obyvatel.

Kalové a plynové hospodářství

Mechanický a biologický stupeň čištění produkují primární a přebytečný kal, který je nutno před dalším zpracováním zahustit. Pro proces zahušťování kalů dodáváme kruhové zahušťovací nádrže nebo nádrže flotační. Řešení zařízení se přizpůsobuje druhu kalu. Objem kalu se zmenšuje čtyřikrát až desetkrát. Zařízení se využívá i pro homologaci kalu před mechanickým odvodňováním.

Kalové a plynové hospodářství zajišťuje anaerobním způsobem zpracování primárního a přebytečného kalu nebo čištění velmi znečištěných odpadních vod. Výsledkem je stabilizace kalu a další zmenšení jeho objemu, respektive výrazné snížení organického znečišťění. obou případech dochází k produkci bioplynu, který se využívá k získání energie, zejména tepelné (u většiny zařízení i energie elektrické).

Pro realizaci těchto procesů dodáváme:

 • vyhnívací a usklaňovací nádrže
 • suché a mokré plynojemy
 • zabezpečovací zařízení
 • kotelny pro spalování bioplynu
 • elektrická zdrojová zařízení
 • odplyňovací nádrže
 • plynové zařízení pro míchání
 • tepelné výměníky
 • recirkulační čerpadla.

Odvodňovací zařízení

Různá odvodňovací zařízení zajišťují odvodnění primárního a přebytečného, případně vyhnilého kalu. Tak dojde k výraznému snížení objemu těchto produktů, a tím k usnadnění jejich dalšího zpracování. Podle druhu kalu se může obsah sušiny v odvodňovaném kalu pohybovat od 15-50%, takže podle vašich potřeb jej lze zpracovávat různými způsoby (např. kompostováním, spalováním apod.)

Pro odvodňování kalu dodáváme tato typická zařízení:

 • odstředivky
 • pásové lisy
 • komorové kalolisy
 • vakuové filtry
 • zařízení pro přípravu flokulantů
 • čerpací stanice pro kal
 • mobilní odvodňovací stanice (vhodné současně pro několik malých čistíren).

Kvalita vypouštěné vody

Pro zajištění mimořádné kvality vypouštěné vody Vám můžeme dodat zařízení třetího stupně číštění. Sem se řadí celá řada procesů od jednoduchého vybavení biologických rybníků až po složité chemické úpravy vody, jejichž zařízení se blíží úpravnám pitné vody. Tyto chemické úpravny vody lze požít i jako smostatné čistírny, pokud nelze použít pro čištění odpadní vody biologické procesy.

Pokud máte jakékoliv problémy s čistotou vody, obraťte se na náš podnik. Naši odborníci jsou kdykoliv připraveni Vaše problémy vyřešit.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi