7.1. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.

?

EKOPROGRES HRANICE® a.s. je společnost, která zajišťuje technologické dodávky vodohospodářských zařízení. Byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních zcela privátních akciových společností. Její sídlo je na pozemcích bývalé společnosti Pavézka, která byla jedním ze zakladatelů vodohospodářské tradice v Hranicích. Pro investiční celky zajišťuje projekci, dodávky a servis, a to formou od kusové až po generální dodávku. Řadu speciálních zařízení vyrábí podle svých konstrukčních řešení.

Jedním z velice atraktivních programů jsou čistírny odpad¬ních vod. Odpadní vody se obvykle čistí v několika stupních pracujících za sebou. V prvním stupni se vody čistí mechanic-ky, v druhém biologicky nebo chemicky v závislosti na druhu odpadní vody a v třetím stupni, který dnes ještě nebývá vždy pravidlem, se vody dočišťují na požadované parametry. Vedle těch¬to souborů pracuje méně nebo více složité kalové hospodářství zpracovávající produkty procesu čištění.

?

Pro první stupeň mechanického čištění vyrábíme:
• různé velikosti stavidel
• ruční a strojní česle
• lapáky písku všech velikostí
• podélné a kruhové usazovací nádrže
• dešťové zdrže

a dodáváme veškeré příslušenství:
• lisy na shrabky
• dopravníky
• kontejnery
• čerpací stanice
• vyplachovací žlaby

?

Pro druhý stupeň čištění vyrábíme:
• podélné, kruhové a vertikální dosazovací nádrže
• příslušenství jako jsou čerpací stanice vratného a přebytečného kalu apod.

a dodáváme:
• kompletní provzdušňovací zařízení
• různá míchadla

Pro třetí stupeň čištění – kalové hospodářství vyrábíme různé typy zahušťovacích nádrží s míchacím zařízením a jejich příslušenství a dodáváme zařízení pro chemické dočišťování.

Pro potřebu budování čistíren odpadní vody a pro jejich modernizaci poskytujeme řadu služeb, jako jsou různé studie, inženýrské služby, zpracování projektů, servis apod. Návrh čistírny společnost EKOPROGRES HRANICE, a. s. zajistí komplexně včetně motorické instalace a řídícího systému na nejvyšší možné technické úrovni, neboť spolupracujeme s řadou projekčních a vývojových organizací působících v oboru čištění vody. S využitím této spolupráce čistírnu navrhneme a realizujeme tak, aby čistírna byla co nejefektivnější, a to jak po stránce investičních nákladů, tak i ze strany provozu. Skladbu jednotlivých provozních souborů čistírny upravíme tak, aby odpovídala množství a požadované kvalitě čištěné vody. Dodávku rozšíříme i o další potřebná zařízení jako čerpací stanice, trafostanice, dílny, laboratoře, mechanizační prostředky apod. Provoz dodávaného zařízení je automatický a vyžaduje pouze občasný dozor. Za výhodných podmínek zajišťujeme i realizaci stavební části čistírny, případně využíváme stavebních kapacit v lokalitě ČOV. Pro zajištění bezporuchového provozu je samozřejmostí zaškolení obsluhy podle námi dodaného provozního řádu. Servis zajišťovaný naší společností přináší úsporu investičních nákladů, snížení provozních nákladů a zvýšení technických parametrů čistírny odpadních vod.

?

Čištění komunálních odpadních vod je nejčastější případ čištění. Pro tyto odpadní vody máme vyvinuto několik systémů čištění. Pro nejmenší zdroje znečištění do asi 1 000 EO a oddílnou kanalizaci je možno použít systém MONOBLOK®, jehož zařízení je umístěno pouze v jedné nádrži, která je v celodenním opakujícím se cyklu využívána nejprve jako nádrž aktivační a potom jako nádrž dosazovací.


?

Pro větší zdroje znečištění až do 10 000 EO nebo jednotnou kanalizaci máme vyvinut systém KOMBIBLOK®, který v různých modifikacích strojního zařízení je u nás používán téměř 50 let. Biologický stupeň pracuje s oddělenými nádržemi pro aktivaci a dosazování. Jako dosazovací nádrže používáme přednostně vertikální nádrže, které potom celé čistírně určují sta-vební modul. Aktivace má dnes zpravidla systém jemnobublinné aerace.


Při použití systému KOMBIBLOK® poskytujeme záruku na čistící efekt po celou dobu životnosti technologického zařízení. Oba systémy pracují s aerobní stabilizací kalu, takže kalové hospodářství je potom velmi jednoduché a přebytečný kal lze ihned odvodňovat. Budování velkých čistíren nad 10 000 EO využívá zkušeností získaných z provozu těchto menších systémů.

Pro dosazování upřednostňujeme použití kruhových nádrží. U velkých čistíren je nutno budovat zejména složitější kalové hospodářství, které musí zajistit stabilizaci kalu a jeho odvodnění. Stabilizace je většinou anaerobní s produkováním kalového plynu. S výhodou lze použít zařízení na jeho využití, jako jsou kotle pro vytápění a kogenerační jednotky.

Čištění průmyslových odpadních vod lze provádět velmi často také biologicky. Potom zařízení takové čistírny využívá technologické zařízení vycházející z výše popsaných systémů pro komunální vody, které je nutno doplnit o další specifická zařízení, která závisí na druhu odpadní vody. Protože průmyslové odpadní vody jsou většinou něčím výrazně jednostranně zatíženy, bývá výhodné čistit různé druhy odpadní vody společně. Ve velkých městech je to potom nejčastější způsob čištění odpadní vody.

Vody, které z různých důvodů nelze čistit biologicky, se čistí většinou chemicky a dodáváme je pod názvem neutralizační stanice. Využívá se zde zařízení pro úpravny vody. Problematika čištění průmyslových odpadních vod je velmi různorodá a vyžaduje individuální přístup. V konkrétních případech Vám rádi poskytneme potřebné informace.

?

Pro čištění odpadní vody mimo systému MONOBLOK® a KOMBIBLOK® máme vyvinuta ještě dvě zajímavá řešení. Pro čištění česlí se používá speciální čistící stroj, který lze použít zejména u všech ručně stíraných česlí a samozřejmě u všech nových zařízení. Zajistí se tak větší komfort na řadě malých čistíren.


?

Dále jsme vyvinuli systém pohonu podélných a kruhových sedimentačních nádrží, který lze použít u všech nádrží usazovacích, dosazovacích, zahušťovacích a u dešťových zdrží. Jeho podstatou je použití pojezdu po kolejnici. Most je však poháněn pastorkem zabírajícím do ozubeného hřebenu samostatně umístěného okolo kolejnice. Pohon může mít menší příkon, je zcela nezávislý na klimatických podmínkách a betonový okraj nádrže je dokonale chráněn.

Společnost EKOPROGRES HRANICE a.s. využívá dlouholetých zkušeností svých pracovníků s čištěním odpadní vody. K řešení přistupuje již od zpracování projektové dokumentace a končí předáním hotového díla včetně zkušebního provozu. Podle požadavků zákazníků nabízí i následné provozování ČOV. Na veškerá díla poskytuje záruční i pozáruční servis.

4.1. Aerátor gigant - NG

Aerátor gigant - NG

Povrchový aerátor GIGANT NG D / P / n se svislou osou rotace se používá pro pro¬vzdušňování vody v nejrůznějších technologických procesech, zejména při čištění odpadní vody při neustálém promíchávání obsahu nádrže. Aerátor může být umístěn v nádrži nebo na volné vodní ploše.

Průměr oběžného kola
[mm]
Otáčky n
[min-1]
Obvodová rychlost
[m/s]
Výkon elektromotoru P
[kW]
Průměr vrhu
[m]
Kyslíkový vnos
[kg O2/h]
500 128 - 201 3,5 - 5,5 1,5 - 4,0 2,0 - 5,0 1,80 - 5,50
750 87 - 146 3,5 - 5,5 2,2 - 5,5 2,1 - 5,8 2,10 - 8,10
1000 63,8 - 103 3,5 - 5,5 4,0 - 11 2,6 - 6,4 5,10 - 14,10
1250 52,1 - 77,7 3,5 - 5,5 7,5 - 18,5 3,4 - 7,1 5,85 - 27,30
1600 40,7 - 65,4 3,5 - 5,5 11 - 30 4,1 - 8,0 19,20 - 50
2000 32,1 - 52,7 3,5 - 5,5 22 - 45 4,8 - 9,2 35,60 - 84

Jeho využití je především v aktivačních nádržích biologických čistíren odpadních vod. Nádrže mohou být kruhové, čtvercové nebo obdélníkové. Doporučená hloubka vody H vychází z poměru H/L (popř. D) = 1/3 až 1/6, kde H je hloubka vody, L je délka nádrže, D je průměr nádrže. Dno nádrže může být rovné nebo mírně šikmé. Aerátor se může umístit na průběžnou lávku, na nosnou konstrukci s jednostranně umístěnou obslužnou lávkou nebo na plovoucí konstrukci v blízkosti středu nádrže. Průměr vrhu nemá dosahovat ke stěnám nádrže.

Aerátor sestává z oběžného kola, závěsu, po¬honné jednotky, nosné konstrukce a motorické instalace. Hlavní části aerátoru je oběžné provzdušňovací kolo vyrobeno z nerezové oceli (DIN 1.4301). K provzdušňování dochází při otáčení oběžného kola ponořeného ve vodě, přičemž cirkulaci vody zajišťují lopatky oběžného kola. Voda je nasávána ze spodní strany středem oběžného kola do kanálů a odstředivou silou jimi proudí k obvodu oběžného kola, odkud je z nich vrhána ven. Při průtoku vody kanály je vodou přisáván vzduch z otvorů zaústě¬ných do kanálů a vyústěných na horním disku oběžného kola. Velké množství přečerpané vody zajišťuje jak dokonalé promíchávání objemu nádrže, tak i jeho provzdušnění.

Intenzitu provzdušnění a tím i příkon turbíny lze za použití kyslíkové sondy a měniče frekvence optimálně regulovat. Provoz zařízení je automatický s možností ručního ovládání. Otáčky je možno snížit tak, že aerátor pracuje jako míchadlo v denitrifikačním procesu. Strojní zařízení je určeno pro nepřetržitý provoz ve venkovním prostředí v rozsahu teplot od - 25 °C do + 40 °C. Rozsah dodávky může být podle přání zákazníka od samostatného oběžného kola přes agregát s kolem, závěsem, převodovkou a elektromotorem až po kompletní zařízení s lávkou, s elektrickým vybavením, s měničem frekvence a řídící kyslíkovou sondou.

4.2. Plovákové kontrukce.

Plovákové konstrukce

Povrchový aerátor GIGANT NG D / P / n se svislou osou rotace se používá pro pro¬vzdušňování vody v nejrůznějších technologických procesech, a proto jsou nutné různé způsoby jeho uložení nad hladinou vody.

Plovákové konstrukce

Vedle běžných způsobů jako jsou průběžné lávky, vhodné pro malé nádrže, nebo jednostranné lávky uprostřed nádrže podepřené, vhodné pro rozměrnější nádrže se nabízí umístění aerátoru na plovoucí nerezové nosné konstrukci, která je téměř univerzální a vhodná pro nejrůznější nádrže, i pro umístění na volných vodních plochách.

Základem plovákové konstrukce je trubkový rám svařený ze tří trubek tak, že uprostřed je vytvořen kotevní trojúhelník pro upevnění aerátoru. Trubky se od kotevního trojúhelníku rozbíhají na tři strany a ve vhodné vzdálenosti jsou na ně připevněny svislé trubky pro upevnění plováků. Plováky jsou výškově stavitelné a umožňují tak správné nastavení ponoru oběžného kola aerátoru vůči hladině. Plováky jsou kulovitého tvaru, svařované a uprostřed je upevňovací trubka, kterou se plovák navlékne na nosnou konstrukci a zajistí v potřebné poloze.

Parametry plováků:
Průměr plováku
[mm]
Hmotnost
[kg]
Objem
[l]
Vztlak
[kg]
500 13 63 30
600 19 109 45
700 25 174 75
800 49 259 105
900 62 370 155
1000 76 507 215
1100 122 675 275

Ponor plováků bývá obvykle do jedné poloviny, takže běžně využitelný vztlak se asi ½ objemu v litrech. Kotvení plovákové konstrukce je možné dvěma způsoby. Po prodloužení trubek kotevního trojúhelníku se konce trubek mohou ukončit ve vhodných profilech, např. z U nosníku. Toto je vhodné pro menší nádrže. Pro větší nádrže je vhodné ukotvení lany na vazáky upevněné na vhodném místě na břehu rybníku nebo na okraji nádrže.

Na vyžádání zpracujeme podrobný návrh plovákové konstrukce (příklad kotvení viz obr.).

4.3. Čistírny monoblok - NG.

Řez čistírnou

Monoblokové čistírny jsou vhodné pro nejmenší zdroje znečištění a pro oddílnou kanalizaci. Veškeré zařízení je umístěno v jedné nádrži obr.1, popř. mechanické čištění je předřazeno obr.2. V nádrži probíhají všechny čistící procesy. Čistírna pracuje periodicky. Po určenou dobu se plní za současné činnosti aeračního zařízení – pracuje jako aktivační nádrž, pokud se sníží otáčky aeračního zařízení pracuje jako denitrifikační nádrž. Po naplnění nádrže se aerační zařízení vypne na dobu dvou hodin a nádrž fungu¬je jako sedimentační (dosazovací). Na dně se usazuje aktivovaný kal. Odsazená voda se z povrchu odčerpá do recipientu a cyklus se opakuje. Obvykle bývá 24 hodin. Při sezónním provozu lze nastavit na přechodnou dobu cyklus 12 hodin, čímž se hydraulický výkon čistírny zvýší o 100 %. Poněkud se však může snížit čistící efekt a zvětšit produkce přebytečného kalu. Tyto negativní jevy se projeví zejména při déle trvajícím provozu ve zkráceném cyklu. Při náhodném překročení denního příto¬ku se cyklus upraví automaticky.

Naše řada obsahuje 7 velikostí. Dodáváme i atypické velikosti, z ekonomických hledisek však nedoporučujeme tento typ čistírny pro méně než 100 EO (ekvivalentní obyvatel) a více než 1.000 EO. Návrhové hodnoty předpokládají Q24 = 150 l/EO a objemové zatížení aktivace 0,2 kg BSK5/m3. Potom čistírna dosahuje hodnot požadovaných našimi předpisy. Čistírnu lze spolehlivě použít na čištění městských odpadních vod. Typové velikosti jsou tyto:

Označení Počet EO
[-]
Velikost AN
[m3]
Přítok Q24
[m3/den]
L
[m3]
H
[m]
Aerátor
[kW]
MONO NG 1 100 - 140 35 21 4 2,63 1,1
MONO NG 2 140 - 200 50 30 5 2,40 1,1
MONO NG 3 200 - 280 70 42 6 2,22 1,5
MONO NG 4 280 - 400 100 60 7 2,45 2,5
MONO NG 5 400 - 560 140 84 8 2,50 3,0
MONO NG 6 560 - 800 200 120 9 2,96 4,0
MONO NG 7 800 - 1150 280 150 10 3,00 5,5

Další uplatnění je použití jako 1. stupeň větších biologických ČOV, stabilizační nádrže apod. Běžné provedení je se čtvercovou betonovou nádrží. Nádrž může být i kruhová. V tomto případě jsou vhodné stěny pro potlačení rotace vody způsobené provozem aerátoru. V provedení s ocelovou nádrží je velmi snadná a rychlá montáž. Postačuje pouze základ pod nádrž – betonová deska.

Součástí dodávky je i ovládací rozvaděč pro ruční i automatické ovládaní provozu čistírny s možností nastavit i zkrácený provozní cyklus. Při montáži zajistíme i napojení elektrospotřebičů.

Řez čistírnou Řez čistírnou

4.4. Čistírny KOMBIBLOK - NG

p> Čistírny KOMBIBLOK

Systém KOMBIBLOK NG je biologická jednotka pro biologické čištění odpadních vod nejrůznějšího charakteru, zejména však pro komunální odpadní vody a jednotnou kanalizaci.

Jednotka se skládá z aktivační nádrže, nádrže dosazovací a nádrže uskladňovací. Základní velikostní řada jednotek vychází z rozměrového modulu dosazovacích nádrží typu DN nebo DNS. Na tento modul stavebně navazuje aktivační nádrž přibližně čtvercového půdorysu a nádrž uskladňovací přibližně stejného půdorysu jako nádrž dosazovací. Základní návrhové hodnoty jsou objemové zatížení aktivační nádrže 0,2 kgBSK5/m3, hydraulické zatížení Q24 = 150 l/EO. Dešťový průtok může být až 6 Q24. Recirkulační poměr 1:1. Po doplnění jednoduchým mechanickým čištěním a jednoduchým kalovým hospodář¬stvím je možno systém KOMBIBLOK NG použít jako kompletní ucelený soubor pro čištění komu¬nálních a jim podobných vod z menších a středních zdrojů znečištění. Sestavováním jednotek vedle sebe lze čistírnu postavit, event. uvádět do provozu v etapách.

Čistírny KOMBIBLOK
Označení Počet
[EO]
Velikost AN
[m3]
Přítok Q24
[m3/den]
Velikost DN
[m2]
Aerátor NG
[kW]
KOMBIBLOK NG 1 200 - 280 70 42 7 1,5
KOMBIBLOK NG 2 280 - 400 100 60 10 2,2
KOMBIBLOK NG 3 400 - 580 140 84 14 3
KOMBIBLOK NG 4 580 - 800 200 120 20 4
KOMBIBLOK NG 5 800 - 1 150 280 172 29 5,5
KOMBIBLOK NG 6 1 150 - 1 600 400 240 40 7,5
KOMBIBLOK NG 7 1 600 - 2 300 560 345 58 11
KOMBIBLOK NG 8 2 300 - 3 200 800 480 80 15

Součástí dodávky může být i ovládací rozvaděč pro ruční i automatické ovládaní provozu čistírny s možností nastavit různé způsoby provozování. U nejmenších jednotek je vhodný trvalý provoz aerátoru a cyklický provoz čerpadla vratného kalu tak, aby byl dodržen recirkulační po¬měr. U větších jednotek je ještě možno dodat kyslíkovou sondu sledující obsah rozpuštěného kys¬líku v aktivační nádrži a přes frekvenční měnič otáček regulovat otáčky aerátoru tak, aby obsah kyslíku byl okolo hodnoty 2 mg/l. Při zvýšených požadavcích na denitrifikaci je možno v řídícím počítači nastavit provoz aerátoru na snížené otáčky. Aerátor potom přestane provzdušňovat a zajistí pouze pomalé promíchávání aktivační směsi. Provoz na snížené otáčky lze nastavit na li¬bovolné hodnoty. Při montáži zajistíme i napojení elektrospotřebičů, tj aerátoru, čerpadla vratné¬ho a současně i přebytečného kalu a kyslíkové sondy. Pro zabezpečení trvalého provozu po dobu mnoha let, je vhodné mít rezervní aerátor a čerpadlo vratného kalu. Jejich výměna je otázkou několika málo hodin. Zde je vhodné připo-menout možnost použití plovákové nosné konstrukce aerátoru, která není upevněna na betonovou část stavby a urychluje případné servisní práce. Při objednání servisu zařízení bude rezervní zaří¬zení k dispozici u dodavatele.

4.5. Pozvánka do KOMBIBLOK klubu.

KOMBIBLOK KLUB KOMBIBLOK KLUB
KOMBIBLOK KLUB

Ekoprogres Hranice a.s. si Vás dovoluje oslovit jako současné nebo budoucí provozovatele čistírny KOMBIBLOK®. Abychom přispěli k propagaci výborného českého výrobku, rozhodli jsme se založit

KOMBIBLOK® KLUB.

• člen klubu nemá žádné povinnosti, pouze si může vyměňovat zkušenosti s provozem čistíren KOMBIBLOK® s ostatními členy
• základní informace je možno získat na www.ekoprogres.cz
• konkrétní dotazy je možno vznášet na e-mail ekoprogres@ekoprogres.cz, kde Vám zprostředkujeme fundovanou odpověď na Vaše otázky
• členem tohoto klubu máte možnost se stát i Vy

Poté Vám budeme zdarma:

- odpovídat na Vaše dotazy o čistírnách KOMBIBLOK®
- zasílat informace o provozování a výstavbě čistíren KOMBIBLOK® a to několikrát ročně
- poskytovat informace o nejčastějších dotazech na čistírny KOMBIBLOK®
- při osobní návštěvě v Hranicích dělat podrobnou prezentaci čistíren KOMBIBLOK® v našem školícím středisku
- dvakrát ročně provádět školení provozovatelů čistíren KOMBIBLOK® s návštěvou nové nebo rekonstruované čistírny
- v případě zájmu posuzovat projekt Vámi zamýšlené rekonstrukce či výstavby nové čistírny

Dále Vám můžeme zajistit:
- projekt Vaší nové nebo rekonstruované čistírny
- projekt financování stavby
- poskytnout účinnou pomoc při zajišťování dotací, úvěrů apod
- realizovat výstavbu Vaší čistírny
- zaškolení obsluhy
- vypracování provozního řádu čistírny
- garanční a po garanční servis zařízení
- provozování Vaší čistírny

Výhoda pro Vás: u čistíren KOMBIBLOK® poskytujeme záruku za čistící efekt
po celou dobu životnosti zařízení.

Dále uvádíme popis:
- 4.1. POVRCHOVÉ AERÁTORY GIGANT – NG (povrchový)
- 4.2. PLOVÁKOVÁ KONTRUKCE (pro povrchový aerátor)
- 4.3. ČISTÍRNY MONOBLOK – NG (SBR reaktor)
- 4.4. ČISTÍRNY KOMBIBLOK – NG (čistírny)


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi