5.1. Stroj na čištění česlí

Stroj na čištění česlí

Strojně stírané česle typu SH se používají pro zachycení plovoucích a sunutých látek v přítokových kanálech čistíren odpadních vod, malých vodních elektráren, úpraven vod apod. Zařízení sestává z česlicové mříže, čistícího stroje a žlabu na shrabky. Ve standardním prove-dení se dodává pro hloubku kanálu H = 400 až 2 400 mm a jeho šířku B = 400 až 3 000 mm. Česlicová mříž je uložena standardně pod úhlem 60° a průliny P mohou být 3 až 200 mm. Na požádání můžeme dodat česle pro atypický tvar kanálu. Česlicová mříž zajišťuje zachycení nečistot obsažených v čištěné vodě. Pro účinnost čištění je rozhodující velikost průlin P. Průliny velikosti do 15 mm jsou vhodné např. pro sezónní ochranu před padajícím listím. Průliny 10 – 60 mm se obvykle používají při čistění odpadních vod. Větší průliny jsou vhodné zejména při ochraně velkých čerpacích stanic, vodních elektráren apod. Mříž je na dně uložena do zabetonovaného úhelníku a nahoře opřena o žlab na shrabky. Množství zachycených shrabků nelze u vodních elektráren a u průmyslových provozů určit přesně předem. U komunálních čistíren odpad¬ních vod je možno předpokládat následující množství:

Šířka průliny [mm] 6 10 15 20 25 30
oddílná kanalizace
(pouze obyvatelstvo)
kg/obyv/rok 20 15 10 8 7 6
navýšení pro
jednotnou kanalizaci
kg/obyv/rok 100 70 40 30 25 20

Mechanismus čištění – stírání vychází z konstrukce česlí ručně stíraných. Odstraňování nečistot zachycených na česlicové mříži zajišťuje čistící stroj. Jeho pracovní částí je stírací lišta šířky odpovídající šířce kanálu B, která může být opatřena trny podle velikosti průlin. Stírací lišta je táhlem připevněna na klikový mechanismus poháněný přes převodovku třífázovým asynchron¬ním elektromotorem 380V, 50Hz v provedení pro venkovní pracovní prostředí. Elektrický rozváděč česlí SH umožňuje jak trvalý provoz stíracího zařízení, tak i přerušovaný provoz s možností nastavení doby chodu a doby stání. Rozváděč lze doplnit o modul, který z přerušovaného provozu přepne automaticky na trvalý provoz, např. signálem z plovákového spínače při překročení stanovené hladiny.

Strojní česle jsou dodávány ve třech materiálových provedeních:
a) všechny části z uhlíkové oceli
b) části v kontaktu s vodou z nerez. oceli, rám z uhlíkové oceli
c) všechny části z nerezové oceli

Stroj na čištění česlí

Zachycené nečistoty se stírají do žlabu na shrabky, který tvoří oporu pro uložení česlicové mříže. Žlab má děrované dno, což umožňuje částečné odvodnění shrabků. Ze žlabu se shrabky odstra¬ňují ručně. Na zvláštní přání může být dodána úprava bez žlabu pro následné transportní zařízení. Pro zimní provoz nevyžaduje umístě¬ní v temperovaných místnostech, vyhřívání, zateplení ani zastřeše¬ní. Oproti česlím s pohyblivým filtračním pásem nemá typ SH žádné ponořené klouby nebo lo¬žiska. Tento typ česlí je pro svou nenáročnou konstrukci vhodný pro separaci prakticky všech druhů pevných částic z kapalin.

5.2. Vertikální lapáky písku

Vertikální lapák písku
Vertikální lapák písku

Vertikální lapáky písku se používají k zachycení drobných nerozpustných anorganic¬kých látek obsažených v odpadní vodě. Zároveň umožňují oddělení látek organických a vytěžení zachycených nečistot do zásobníku, popř. do separátoru písku.

Stavebně se jedná o prohlubeň o průměru D = 600 - 1700 mm a hloubce vody obvykle H = 3500 mm napojenou na otevřený přítokový žlab, který může obsahovat i česle.

Technologické zařízení sestává z nátokové trubky napojené na přítokový žlab a ukončené uklidňovacím válcem. Voda teče uklidňovacím válcem dolů a po jeho opuštění mění směr toku na vzestupný a posléze přepadá přes přepadovou hranu do odtoku. Přitom dochází k intenzivnímu oddělování písku. Písek usazený na dně se odčerpává mamutovým čerpadlem DN 80–100 mm do zásobníku. Čerpadlo je poháněno vzduchem, kterým je možno zachycený písek proprat, čímž dojde k oddělení organických látek. Zařízení je upevněno na obslužné lávce položené přes kruho¬vý odtokový žlab. Zásobník na písek musí být odvodněn zpět do přítoku na lapák.

Nejvhodnějším zařízením pro dodávku, pokud není rozvod centrální, je automatická kom¬presorová stanice o výkonu asi 35 - 75 m3/h vzduchu.

5.3. Virové lapáky písku

Vertikální lapák písku
Vertikální lapák písku

Odstředivé (vírové) lapáky písku patří mezi jednoduchá zařízení pro zachycování drobných anorganických látek obsažených v odpadní vodě, které mají strojní vyklízení zachycených látek. Zároveň umožňují oddělení organických látek zachycených společně s pískem a vytěžení písku do zásobníku, popř. do separátoru písku. Výkonově navazují na lapáky vertikální. Velikost určuje vnitřní průměr nálevky, typizováno je 6 velikostí od ø 3 m do 6 m.

Součástí technologické dodávky jsou uzávěry na přítoku a odtoku lapáku, obslužná lávka a mamutové čerpadlo s příslušenstvím pro těžení zachyceného písku. Voda natéká do nálevky tangenciálně, čímž se v ní vytváří vír, který zajišťuje intenzivní odlučování písku. Ten se po stěně kuželkové části sune ke středu a padá do prohlubně, kde se usazuje. Písek usazený na dně je možno odčerpat mamutovým čerpadlem DN 100 do zásobníku. Čerpadlo je poháněno stlačeným vzduchem, kterým je možno zachycený písek proprat, čímž dojde k oddělení organických látek. Čerpadlo s potrubím je připevněno na průběžné obslužné lávce položené přes lapák písku.

Nejvhodnějším zařízením pro dodávku vzduchu, pokud není rozvod centrální, je automatická kompresorová stanice o výkonu 50 m3/h se zásobníkem vzduchu. Jelikož stanice pracuje pro lapák písku pouze několik minut denně, je možno ji použít i pro jiné účely.

5.4. Lapáky písku provzdušňované.

Vertikální lapák písku

Provzdušňovaný lapák písku je zařízení pro odstraňování drobných anorganických látek, zejména písku z odpadní vody před biologickým čistěním. Má zařízení pro strojní vyklízení zachycených látek, které zároveň zajišťuje účinné odloučení zachycených organických látek od písku. Zajišťují tak podmínky pro bezporuchový provoz v náročných podmín-kách čistíren odpadních vod. Svou kapacitou je určen zejména pro větší čistírny.

Základní provedení je ve třech velikostech šířky komory, které jsou seřazeny obvykle po dvou vedle sebe. Délky komor mohou být různé, čímž se výkon lapáku může přizpůsobit různému hydraulickému zatížení. Podle okamžitého průtoku čistírnou mohou být v provozu jedna nebo obě komory lapáku písku. Typové šířky jednotlivých komor B jsou 2,4 m, 3 m a 3,6 m. Délky komor mohou být libovolné, obvykle se pohybují od L = 12 m u menších šířek až po 48 m u největší šířky. Odpadní voda natéká kolmo do jednotlivých komor. Proudění vyvolané tímto nátokem je dále zintenzivněno provzdušňovacími elementy, které jsou umístěny po jedné straně komor. Intenzivní provzdušňování zajišťuje odloučení požadovaných částic, které se usazují v prohlubni podél druhé neprovzdušňované části komor. Velikost usazovaných částic písku je možno ovlivnit intenzitou provzdušňování. Písek usazený v prohlubních se těží čerpadly do odtokového žlabu mezi komorami a zachycený písek odtéká do zásobníku. Vše je umístěno na pojezdovém mostě, který ve volitelném cyklu pojíždí po kolejnici. Přívod elektrické energie je proveden kabelem zavěšeným na vozíčcích na laně podél jedné komory.

Typová elektroinstalace je provedena jako třífázová 3 + N, 380 V, 50 Hz. Předčištěná odpadní voda odtéká přes přepadovou hranu k dalšímu zpracování. Výhodou pro další zařízení čistírny je i to, že odpadní voda je částečně provzdušněna. Součástí technologické dodávky jsou dva uzávěry na přítoku do jednotlivých komor, provzdušňovací elementy s připojovacím potrubím, pojezdový most s čerpadly pro těžení písku, odtokový žlab pro písek, přepadová hrana na odtoku, kolejnice a lanový přívod energie. V návaznosti na řešení konkrétního projektu může být dodávkou i zdroj vzduchu pro provzdušňování vlastního lapáku.

5.5. Separátor písku.

Vertikální lapák písku

1. Použití

Separátor písku slouží k odlučování odpadní vody z hydro¬směsi, která je čerpaná mamutovým čerpadlem z lapáku pís¬ku. Jedná se o nerezový zá¬sobník, který je uzavíratelný. Nátok je při-veden do vrchní části separá¬toru přímo popř. za pomocí přírubového spoje. Do zásobníku se vkládají odvodňovací pytle, přes které dochází k odloučení pevných látek od kalové vody. Odtok je odveden zpět do lapáku písku opět přírubovým spojem.

Separátor je vhodný pro objemový průtok Qmax = 19 l/s - 106 l/s. Velikost separátoru je přímo úměrná objemovému průtoku. Pro vertikální lapáky písku je v separátoru umístěn jeden až čtyři odvodňovací pytle.

2. Technický popis separátoru písku

Zařízení sestává z těchto částí:
- uzavíratelná nádoba je vyrobena z nerezové oceli
- odvodňovací pytle jsou na jednorázové použití

3. Obsluha a údržba

Zařízení je nenáročné na údržbu. Zásobník je otevíratelný z horní i přední stra¬ny pro možnost pohodlného vyjmutí pytlů a důkladného oplachu. Obsluha musí pravidelně vyměňovat odvodňovací pytle.

Nátok hydrosměsi z lapáku písku

5.6. Rotační skrápěče biologického filtru.

Vertikální lapák písku

Rotační skrápěče biologických filtrů se vyrábí pro kruhové betonové nádrže ve dvou provedeních ve velikostech od průměru 3 m až do průměru 42 m. Menší průměry do 14 m jsou dvouramenné, větší průměry jsou čtyřramenné.

Mechanicky vyčištěná odpadní voda se přivádí do středu nádrže do přívodního bubnu s ložisky, který je osazen patkovým kolenem na betonovém základovém pilíři. Na přívodní bubem jsou připojena rozvodná ramena a vhodným způsobem jsou propojena výztužnými lanky s bubnem a navzájem mezi sebou.

Ramena jsou po délce na vhodných místech provrtána tak, aby vytékající voda dodala svou reakcí energii a zajistila tak otáčení skrápěče a dále zajistila rovnoměrné skrápění povrchu náplně biologického filtru. Rychlost otáčení lze regulovat zaslepením přebytečných otvorů plastovými záslepkami. Konec každého ramene je opatřen zaslepovací přírubou pro případné vyčištění ramene. Při čištění se rameno otočí k čistícímu otvoru v plášti biologického filtru.

Všechny skrápěče jsou určeny pro zatížení filtrační plochy od 0,5 m3 odpadní vody do 1,2 m3 odpadní vody na m2 plochy filtru a hodinu.

Materiálové provedení je přednostně z nerezové oceli třídy 17 240 (AISI 304). Rozvodný buben s ohledem na konstrukční řešení v detailech používá jiné materiály.

5.7. Oxidační hřebenový buben.

Oxidační hřebenové bubny se používají pro provzdušňování oxidačních příkopů. Oxidační příkop je obvykle oválný a odpadní voda v něm stále obíhá dokola. Průřez příkopu je obvykle lichoběžníkový s šířkou na hladině vody 4 200 mm, s šířkou u dna 1 200 mm a hloubkou vody 1 800 mm. Délka příkopu se určuje podle přiváděného znečištění. Oběh vody v příkopu zajišťuje rotující hřebenový buben, který zároveň odpadní vodu provzdušňuje.

Vlastní buben má průměr 700 mm, délku 2 000 mm a je uložen na dvou ložiskách na lávce umístěné napříč příkopu. Lávka délky 4 800 mm je uložena na dvou betonových blocích na okraji příkopu. Buben je opatřen krytem, který usměrňuje proudění vody okolo bubnu a dále v příkopu. Buben může mít otáčky od 80 ot/min po 102 ot/min. Dále může mít ponor od 50 mm po 150 mm, který lze nastavit výškovým pohybem lávky. Příkony potom jsou od 2,2 kW do 5,5 kW. Na jednom příkopu může být umístěno několik hřebenových bubnů. Oxigenační kapacitu je možno zjistit z přiloženého grafu.

Oxidační hřebenový buben

Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi