Čistírny odpadních vod

EKOPROGRES HRANICE®, a.s. je společnost, která zajišťuje technologické dodávky vodohospodářských zařízení. Byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních zcela privátních akciových společností. Její sídlo je na pozemcích bývalé společnosti Pavézka, která je jedním ze zakladatelů vodohospodářské tradice v Hranicích. Pro investiční celky zajišťuje projekci, dodávky, a servis a to formou od kusové až po generální dodávku. Řadu speciálních zařízení vyrábí podle svých konstrukčních řešení. Jedním z velice atraktivních programů jsou čistírny odpadních vod.

Odpadní vody se obvykle čistí v několika stupních pracujících za sebou. V prvním stupni se vody čistí mechanicky, v druhém biologicky nebo chemicky v závislosti na druhu odpadní vody a v třetím stupni, který dnes ještě nebývá vždy pravidlem, se vody dočišťují na požadované parametry. Vedle těchto souborů pracuje méně nebo více složité kalové hospodářství zpracovávající produkty procesu čištění.

Pro první stupeň mechanického čištění vyrábíme různé velikosti stavidel, ruční a strojní česle, různé druhy lapáků písku všech velikostí, podélné a kruhové usazovací nádrže a dešťové zdrže. Ke všem těmto zařízení vyrábíme veškeré nutné příslušenství jako lisy na shrabky, dopravníky, kontejnery, čerpací stanice, vyplachovací žlaby apod. Pro druhý stupeň čištění dodáváme kompletní provzdušňovací zařízení a různá míchadla. Vyrábíme podélné, kruhové a vertikální dosazovací včetně příslušenství jako jsou čerpací stanice vratného a přebytečného kalu apod. Pro třetí stupeň čištění dodáváme zařízení pro chemické dočišťování, které technologicky vychází ze zařízení pro úpravny vody, kde je možno nalézt podrobnosti. Pro kalové hospodářství vyrábíme různé typy zahušťovacích nádrží s míchacím zařízením a jejich příslušenství, zejména chemické hospodářství pro úpravu kalů.

Pro potřebu budování čistíren odpadní vody a pro jejich modernizaci poskytujeme řadu služeb, jako jsou různé studie, inženýrské služby, zpracování projektů, servis apod. Návrh Vaší čistírny Vám EKOPROGRES HRANICE®, a.s. zajistí komplexně včetně motorické instalace a řídícího systému na nejvyšší možné technické úrovni, neboť spolupracujeme s řadou projekčních a vývojových organizací působících v oboru čištění vody. S využitím této spolupráce Vám čistírnu odpadní vody navrhneme a zrealizujeme tak, aby čistírna byla pro Vás co nejefektivnější, a to jak po stránce investičních nákladů, ale i ze strany provozu. Skladbu jednotlivých provozních souborů čistírny upravíme tak, aby odpovídala množství a požadované kvalitě čištěné vody. Dodávku rozšíříme i o další potřebná zařízení jako různé čerpací stanice, trafostanice, dílny, laboratoře, mechanizační prostředky apod. Provoz námi dodávaného zařízení je automatický a vyžaduje pouze občasný dozor. Za výhodných podmínek vám zajistíme i realizaci stavební části Vaší čistírny, případně využijeme stavebních kapacit ve Vaší lokalitě nebo přímo Vašich. Pro zajištění bezporuchového provozu je samozřejmostí zaškolení obsluhy podle námi dodaného provozního řádu. Servis zajišťovaný naší společností Vám přinese úsporu investičních nákladů, snížení provozních nákladů a zvýšení technických parametrů Vaší čistírny odpadních vod.

Čištění komunálních odpadních vod je nejčastější případ čištění. Pro tyto odpadní vody máme vyvinuto několik systémů čištění. Pro nejmenší zdroje znečištění do asi 1 000 EO a oddílnou kanalizaci je možno použít systém MONOBLOK®, jehož zařízení je umístěno pouze v jedné nádrži, která je v celodenním opakujícím se cyklu využívána nejprve jako nádrž aktivační a potom jako nádrž dosazovací. Pro větší zdroje znečištění až do 10 000 EO nebo jednotnou kanalizaci máme vyvinut systém KOMBIBLOK®, který v různých modifikacích strojního zařízení je u nás používán již více než 30 let. Biologický stupeň pracuje s oddělenými nádržemi pro aktivaci a dosazování. Jako dosazovací nádrže používáme přednostně vertikální nádrže, které potom celé čistírně určují stavební modul. Aktivace má dnes zpravidla systém jemnobublinné aerace. Při použití systému KOMBIBLOK® poskytujeme záruku na čistící efekt po celou dobu životnosti technologického zařízení. Oba dva systémy pracují s aerobní stabilizací kalu, takže kalové hospodářství je potom velmi jednoduché a přebytečný kal lze ihned odvodňovat. Budování velkých čistíren nad 10 000 EO využívá zkušeností získaných z provozu těchto menších systémů. Pro dosazování upřednostňujeme použití kruhových nádrží. U velkých čistíren je nutno budovat zejména složitější kalové hospodářství, které musí zajistit stabilizaci kalu a jeho odvodnění. Stabilizace je většinou anaerobní s produkováním kalového plynu a s výhodou lze použít zařízení na jeho využití, jako jsou kotle pro vytápění a kogenerační jednotky.

Čištění průmyslových odpadních vod lze provádět velmi často také biologicky. Potom zařízení takové čistírny využívá technologické zařízení vycházející z výše popsaných systémů pro komunální vody, které je nutno doplnit o další specifická zařízení, která závisí na druhu odpadní vody. Protože průmyslové odpadní vody jsou většinou něčím výrazně jednostranně zatíženy, bývá výhodné čistit různé druhy odpadní vody společně. Ve velkých městech je to potom nejčastější způsob čištění odpadní vody. Ty vody, které z různých důvodů nelze čistit biologicky se čistí většinou chemicky a dodáváme je pod názvem neutralizační stanice. Využívá se zde zařízení pro úpravny vody. Problematika čištění průmyslových odpadních vod je velmi různorodá a vyžaduje individuální přístup. V konkrétních případech Vám rádi poskytneme potřebné informace.

Pro čištění odpadní vody kromě systému MONOBLOK® a KOMBIBLOK® máme vyvinuta ještě dvě zajímavá řešení. Pro čištění česlí používá speciální čistící stroj, který lze použít zejména u všech ručně stíraných česlí a samozřejmě u všech nových zařízení. Zajistí se tak větší komfort na řadě malých čistíren. Dále jsme vyvinuli systém pohonu podélných a kruhových sedimentačních nádrží, který lze použít u všech nádrží usazovacích, dosazovacích a zahušťovacích a u dešťových zdrží. Jeho podstatou je použití pojezdu po kolejnici. Most je však poháněn pastorkem zabírajícím do samostatně okolo kolejnice umístěného ozubeného hřebenu. Pohon může mít menší příkon, je zcela nezávislý na klimatických podmínkách a betonový okraj nádrž je dokonale chráněn.

Pokud máte problémy s čištěním vody, obraťte se na společnost EKOPROGRES HRANICE®, a.s. Naši odborníci jsou připraveni kdykoliv Vaše problémy řešit.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi