Výrobní program

Lapák štěrku

Lapák štěrku je zařízení pro zachycení velkých kusových látek sunutých v kanalizaci. Vlastní lapák štěrku je prohlubeň různého tvaru v otevřeném kanále, například před čistírnou odpadních vod, do kterého zaúsťuje kanalizace.

Technologickou dodávkou je rýpadlo pro vybírání štěrku, jehož parametry vyhovují hloubce lapáku štěrku a pancéřové obložení prohlubně. Výhodou tohoto řešení je možnost použít minirýpadlo i pro jiné práce na čistírně. Dodán může být i kontejner na štěrk.

Použít je možno například tato rýpadla:

Typ rypadla Hloubka lapáku H (m) Šířka lapáku L (m) Pohon
 Mikrorýpadlo DH 0115 1,2 15 Elektromotor nebo Diesel
 Minirýpadlo TB 007 1,4 1 Diesel
 Rýpadlo ME 15 1,8 2 Diesel
 Minirýpadlo DH 0411 2,5 2,5 Diesel

Česle ruční

Česle ručně stírané se používají k zachycování hrubých plovoucích a sunutých látek obsažených ve vodě v přítokových kanálech čistíren odpadních vod, malých vodních elektráren, úpraven vody apod. Rozdělují se podle velikosti průlin na jemné s průlinami do 30 mm a hrubé s průlinami do 60 mm eventuelně i více. Řešení česlí je provedeno pro betonové kanály obdélníkového průřezu se spádovým schodkem za spodním prahem česlí.

Česlová mříž je svařená z ploché válcovací oceli lichoběžníkového tvaru. Odkapávací žlab je děrovaný a umožňuje částečné odvodnění shrabků. Součástí dodávky se i hřeblo pro čistění česlí. Sklon česlí se obvykle pohybuje v rozmezí od 45 ° do 75 ° měřeno ode dna kanálu. Základní provedení se vyrábí pro šířku kanálu B = 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.600 a 2.000 mm. Hloubka kanálu H může být libovolná od 600 mm do 3.000 mm. Jiné rozměry a provedení vyrobíme podle konkrétního přání zákazníka.

Stroj na čistění česlí SH

Stroj na čistění česlí SH se používá pro odstraňování plovoucích a sunutých látek z česlí umístěných na kanálech čistíren odpadních vod, malých vodních elektráren, úpraven vod a podobně.

Česle mohou být provedeny jako česle ruční. K nim se postaví čistící stroj sestávající ze stojanu, klikového hřídele s pohonem a hrabla. Jeho pracovní částí je stírací lišta hrabla odpovídající šířce kanálu B a upravená podle velikosti průlin. Stírací lišta je táhlem připevněna na klikový mechanismus poháněný přes převodovku třífázovým asynchronním elektromororem o příkonu 0,25 kW, 380 V, 50 Hz v provedení pro venkovní pracovní prostředí.

Zachycené nečistoty se stírají do žlabu na shrabky, který tvoří oporu pro uložení česlicové mříže. Žlab může být doplněn nebo zcela nahrazen dopravníkem nebo lisem na shrabky. Tento typ čistícího stroje je pro svou nenáročnou konstrukci vhodný zejména pro menší zdroje znečistění s menším rozměrem česlí, kde je výkonnější zařízení nevyužito. Optimální rozměr česlí končí u velikosti česlicové mříže asi 2 x 2 m. Pro venkovní provedení může být doplněn krytem s vytápěním.

Česlový koš

Pro zachycení shrabků z kanalizace zaústěné do šachty, např. čerpací stanice je možno výhodně použít česlový koš. Je to v podstatě nádoba zhotovená z prutů, kterými může odpadní voda protékat obdobně jako česlemi. Nádoba je upevněna na spouštěcím zařízení zakotveném do stěny šachty. Nahoře je vrátek na vytahování koše. Koš je možno po vytažení vyklopit do vhodného dopravního prostředku.

Lapák písku vertikální

Vertikální lapáky písku se používají k zachycení drobných nerozpustných anorganických látek obsažených v odpadní vodě. Zároveň umožňují oddělení látek organických a vytěžení zachycených nečistot do zásobníku.

Stavebně se jedná o prohlubeň o průměru D 600 - 1700 mm a hloubce vody obvykle 3500 mm napojenou na otevřený přítokový žlab, který může obsahovat i česle.

Technologické zařízení sestává z nátokové trubky napojené na přítokový žlab a ukončené uklidňovacím válcem. Voda teče uklidňovacím válcem dolů a po jeho opuštění mění směr toku na vzestupný a posléze přepadá přez přepadovou hranu do odtoku. Přitom dochází k intenzivnímu oddělování písku. Písek usazený na dně se odčerpává mamutovým čerpadlem DN 80 - 100 do zásobníku. Čerpadlo je poháněno vzduchem, kterým je možno zachycený písek proprat, čímž dojde k oddělení organických látek. Zařízení je upevněno na obslužné lávce položené přes kruhový odtokový žlab. Zásobník na písek musí být odvodněn zpět do přítoku na lapák.

Nejvhodnějším zařízením pro dodávku, pokud není rozvod centrální, je automatická kompresorová stanice o výkonu asi 35 - 75 m3/h vzduchu.

Lapák písku odstředivý

Odstředivé (vírové) lapáky písku patří mezi jednoduchá zařízení pro zachycování drobných anorganických látek obsažených v odpadní vodě, které mají strojní vyklizení zachycených látek. Zároveň umožňují oddělení organických látek zachycených společně s pískem a vytěžení písku do zásobníku. Výkonově navazují na lapáky vertikální. Velikost určuje vnitřní průměr nálevky, typizováno je 6 velikostí od průměru 3 m do 6 m.

Součástí technologické dodávky jsou uzávěry na přítoku a obtoku lapáku, obslužná lávka a mamutové čerpadlo s příslušenstvím pro těžení zachyceného písku. Voda natéká do nálevky tangenciálně, čímž se v ní vytváří vír, který zajišťuje intenzivní odlučování písku. Ten se po stěně kuželkové části sune ke středu a padá do prohlubně, kde se usazuje. Písek usazený na dně je možno odčerpat mamutovým čerpadlem DN 100 do zásobníku. Čerpadlo je poháněno stlačeným vzduchem, kterým je možno zachycený písek proprat, čímž dojde k oddělení organických látek. Čerpadlo s potrubím je připevněno na průběžné obslužné lávce položené přes lapák písku.

Nejvhodnějším zařízením pro dodávku vzduchu, pokud není rozvod centrální, je automatická kompresorová stanice o výkonu 50 m3/h se zásobníkem vzduchu. Jelikož stanice pracuje pro lapák písku pouze několik minut denně, je možno ji použít pro jiné účely.

Lapák písku provzdušňovaný

Provzdušňovaný lapák písku je zařízení pro odstraňování drobných anorganických látek, zejména písku z odpadní vody před biologickým čistěním. Má zařízení pro strojní vyklízení zachycených látek, které zároveň zajišťuje účinné odloučení zachycených organických látek od písku. Zajišťují tak podmínky pro bezporuchový provoz v náročných podmínkách čistíren odpadních vod. Svou kapacitou je určen zejména pro větší čistírny.

Základní provedení je ve třech velikostech šířky komory, které jsou seřazeny obvykle po dvou vedle sebe. Délky komor mohou být různé, čímž se výkon lapáku může přizpůsobit různému hydraulickému zatížení. Podle okamžitého průtoku čistírnou mohou být v provozu jedna nebo obě komory lapáku písku. Typové šířky jednotlivých komor B jsou 2,4 m, 3 m a 3,6 m. Délky komor mohou být libovolné, obvykle se pohybují od L = 12 m u menších šířek až po 48 m u největší šířky.

Odpadní voda natéká kolmo do jednotlivých komor. Proudění vyvolané tímto nátokem je dále zintenzívněno provzdušňovacími elementy, které jsou umístěny po jedné straně komor. Intenzivní provzdušňování zajišťuje odloučení požadovaných částic, které se usazují v prohlubni podél druhé neprovzdušňované části komor. Velikost usazovaných částic písku je možno ovlivnit intenzitou provzdušňování. Písek usazený v prohlubních se těží čerpadly do odtokového žlabu mezi komorami a zachycený písek odtéká do zásobníku. Vše je umístěno na pojezdovém mostě, který ve volitelném cyklu pojíždí po kolejnici. Přívod elektrické energie je proveden kabelem zavěšeným na vozíčcích na laně podél jedné komory. Typová elektroinstalace je provedena jako třífázová 3 + N, 380 V, 50 Hz. Předčištěná odpadní voda odtéká přes přepadovou hranu k dalšímu zpracování. Výhodou pro další zařízení čistírny je i to, že odpadní voda je částečně provzdušněna.

Součástí technologické dodávky jsou dva uzávěry na přítoku do jednotlivých komor, provzdušňovací elementy s připojovacím potrubím, pojezdový most s čerpadly pro těžení písku, odtokový žlab pro písek, přepadová hrana na odtoku, kolejnice a lanový přívod energie. V návaznosti na řešení konkrétního projektu může být dodávkou i zdroj vzduchu pro provzdušňování vlastního lapáku.

Podélné sedimentační nádrže

Strojní zařízení podélných sedimentačních nádrží se používá v různých provedeních zejména pro primární a sekundární sedimentaci nerozpustných látek z odpadní vody a jako dešťové zdrže na čistírnách odpadních vod. Doporučené šířky podélných nádrží jsou 6, 9, 12, 15 a 18 m. Délky nádrží a hloubky vody mohou být prakticky libovolné.

Vlastní nádrže jsou obvykle betonové, dno nádrže může být vodorovné nebo vyspádované do jehlancových prohlubní u jednoho okraje nádrže, obvykle na přítoku odpadní vody. Strojní vybavení se dodává ve třech variantách:

 • s mechanickým stíráním spádovaného dna do jehlancových prohlubní na straně přítoku, kde dochází k částečnému zahuštění kalu - provedení MS
 • s odsávacím zařízením s ponorným čerpadlem s rovným dnem bez možnosti zahušťování kalu - provedení C
 • obdobné řešení s násoskami místo čerpadel - provedení N

Všechna provedení mohou být doplněna stíráním hladiny, které se doporučuje u primární sedimentace a při použití aktivačního procesu s denitrifikací - provedení SH. Na stírání hladiny navazuje zařízení pro odběr plovoucích nečistot, které může být řešeno jako naklápěcí roura - provedení NR nebo jako řetězový shrabovák - provedení RS, který shrabuje nečistoty z hladiny do pevného žlabu šířky do 1 m. Odtokové žlaby mohou být umístěny na konci nádrže - provedení ZK nebo protaženy podél boční stěny nádrže - provedení ZP, a to s ohledem na hydraulické zatížení nádrže. Kola mostu pojíždí po kolejnicích na okraji nádrže. Vlastní pohon může být přímo jedním pojezdovým kolem na každé straně mostu - provedení K, nebo nepřímo pastorkem a ozubenými hřebeny umístěnými vedle kolejnic podél nádrže provedení KOH. Řešení s ozubenými hřebeny je chráněno čs. patentem č. 283 767.

Kruhové sedimentační nádrže

Strojní zařízení kruhových sedimentačních nádrží se používá v různých provedeních zejména pro primární (usazovací nádrže) a sekundární sedimentaci (dosazovací nádrže) nerozpustných látek z odpadní vody, jako dešťové zdrže na čistírnách odpadních vod a jako zahušťovací nádrže. Doporučené průměry sedimentačních nádrží jsou odstupňovány od f 9 m po 3 m. Hloubky vody mohou být prakticky libovolné.

Vlastní nádrže jsou obvykle betonové, dno nádrže může být vodorovné nebo kuželové podle typu strojního zařízení. Uprostřed nádrže je středový sloup, okolo kterého může být prohlubeň pro kal shrnovaný ze dne nádrže. Přívod vody je do středového sloupu, odběr kalu z prohlubně okolo středového sloupu a vyčištěná odpadní voda odtéká žlabem a potrubím přes obvodovou zeď. Rovněž případné plovoucí nečistoty jsou odváděny přes obvodovou zeď.

Strojní vybavení se dodává v několika variantách z nichž základní jsou:

 • s mechanickým stíráním kuželového dna do prohlubně u středního sloupu, kde dochází k částečnému zahuštění kalu - provedení MS
 • s odsávacím zařízením s ponornými čerpadly s rovným dnem bez možnosti zahušťování - prov. C
 • obdobné řešení s násoskami místo čerpadel - provedení N.

Všechna provedení mohou být doplněna stíráním hladiny, které se doporučuje u primární sedimentace a při použití aktivačního procesu s denitrifikací - provedení SH. Odtokové žlaby mohou být osazeny po obvodě - provedení ZO nebo od stěny odsazeny - provedení SO. Při větších průtocích je možné instalovat odtokové žlaby v obou místech. Pohon shrabovacího zařízení může být do průměru asi 15 m středový, při větších průměrech na obvodu. Při obvodovém pohonu pojíždí kola po kolejnici - provedení K nebo mohou být pogumovaná a pojíždí po betonovém okraji nádrže - provedení G. Při pojezdu po kolejnici - provedení K - může být pohon mostu přímo jedním pojezdovým kolem - provedení KPP nebo nepřímo pastorkem a ozubeným hřebenem umístěným vedle kolejnice po obvodu nádrže - provedení KOH. Řešení s ozubenými hřebeny je chráněno čs. patentem č. 283767.

Vertikální sedimentační nádrže

Vertikální čtvercové sedimentační nádrže VSN se používají nejčastěji jako nádrže pro sekundární sedimentaci (dosazovací nádrže) na malých čistírnách odpadních vod. Lze je použít bez úprav i jako nádrže usazovací nebo jako dešťové zdrže.
Vyrábějí se ve velikostech od A = 3000 mm do A = 6000 mm v libovolných rozměrech. Nádrž může být i mírně obdélníková.

Znečistěná voda přitéká potrubím do uklidňovacího válce a klesá ke dnu. Při změně směru proudění dochází k intenzivnímu oddělování kalu, který sedimentuje na dně a vyčistěná voda odtéká přes sběrný žlab z nádrže pryč. Kal se odebírá šikmo uloženým potrubím. Uklidňovací válec a odtokový žlab jsou zavěšeny na obslužné lávce, která je opatřena zábradlím.

Natočení hrdel může být libovolné. Hlavní předností těchto dosazovacích nádrží je, že nemají žádné pohyblivé zařízení ani žádný pohon.

Vertikální sedimentační nádrže se stíraným dnem

Vertikální stírané sedimentační nádrže VSNS se používají nejčastěji jako nádrže pro sekundární sedimentaci (dosazovací nádrže) na malých čistírnách odpadních vod, případně jako dešťové zdrže nebo nádrže pro primární sedimentaci. Konstrukce vychází z osvědčené konstrukce vertikálních dosazovacích nádrží dortmundského typu.
Nádrže se vyrábějí ve velikostech D = 4.800 - 10.500 mm v libovolných rozměrech podle požadavků odběratele. Doporučená hloubka vody podle ČSN 73 6707 je min 3 m.

Vlastní nádrž je obvykle betonová a může být kruhová nebo čtvercová, u níž musí být rohy vyspádovány směrem ke stíracímu zařízení. Odpadní voda přitéká potrubím DN do středního uklidňovacího válce a teče směrem dolů, kde naráží na usměrňovací štít a mění směr toku na vzestupný. Přitom dochází k oddělování kalu, který sedimentuje na dně a vyčištěná voda odtéká přes sběrný žlab odtokovým potrubím. Uklidňovací válec a žlab jsou zavěšeny na obslužné lávce, která je opatřena zábradlím. Kal se usazuje na dně nádrže a je stírán dvouramenným stěračem do střední prohlubně. Odtud je odsáván. Ze středového válce odtéká kal potrubím. Pohon tvoří převodovka s elektromotorem 0,25 kW. Hlavní předností těchto dosazovacích nádrží je malá stavební hloubka, takže nádrže mohou být založeny na jedné základové desce s ostatními objekty čistírny. Přitom je zachována vysoká účinnost vertikálních dosazovacích nádrží.

Řetězové shrabováky

Pro libovolně velké obdélníkové nádrže dodáváme řetězové shrabováky s plastovými řetězy a řetězkami. Shrabováky výhodně stírají dno i hladinu nádrže. Setřené nečistoty se stírají na konec nádrže, kde je vytvořeno vhodné odběrné zařízení podle požadavků projektanta.

Biokontaktory

Čištění odpadní vody biokontaktory patří mezi nejhospodárnější způsoby čištění odpadní vody u malých zdrojů znečištění.Biologické čištění uskutečňují mikroorganismy, které se uchytí na nosném materiálu, polyetylenových trubkách upevněných rovnoběžně s osou sekce, v jednotlivých kontaktorech . Jeden až čtyři kontaktory jsou uchyceny na nosné hřídeli a rotují částečně ponořeny do čištěné odpadní vody. Pohon zajišťuje elektromotor přes vícestupňovou převodovku. Rotací je zajištěno cyklické smáčení a provzdušňování biomasy vzrostlé na kontaktorech, což vytváří vhodné podmínky pro její rozvoj. Přebytečný kal je z trubek při rotaci vyplavován do vany, ve které jsou biokontaktory uloženy a odtud spolu s čištěnou vodou odtéká do dosazovací nádrže.

Biokontaktory pracují tiše, bez tvorby aerosolů a jsou přizpůsobivé různému režimu zatížení. Čistí vodu spolehlivě do stadia nitrifikace a v případě náročnějších podmínek lze předřadit denitrifikační stupeň. Kontaktory mohou čistit výhodně čistit odpadní vody z malých zdrojů znečištění jako jsou hotely, restaurace, autokempy, skládkové vody a pod.
Stavební řešení je velmi úsporné. Čistírny s kontaktory mohou být v drsných klimatických podmínkách umístěny v objektech, jinak dostačuje zakrytí např. laminátovým krytem. Pro sezónní provoz je výhodné sériové uspořádání několika menších kontaktorů vedle sebe.

Oxidační hřebenové bubny

Oxidační hřebenové bubny se v minulosti používaly pro provzdušňování oxidačních příkopů a aktivačních nádrží typu KESSENER. Dnes se můžeme setkat s oxidačními hřebenovými bubny zejména u oxidačních příkopů, kterých je celá řada stále v provozu a strojní zařízení vyžaduje občasnou výměnu.

Dnes vám můžeme dodat oxidační hřebenové bubny do průměru 700 mm a délce válce do 2000 mm. Otáčky bubnu mohou být dvojí, a to 80 a 100 ot/min. Rovněž ponor se může měnit od 100 mm do 150 mm. Příkon hnacího elektromotoru potom je 2,2 až 5,5 kW. Vlastní buben je zavěšen na dvou ložiskách na lávce, která umožňuje obsluhu vlastního bubnu i oxidačního příkopu.

Aerátor GIGANT

Vertikální povrchový aerátor GIGANT se používá pro provzdušňování vody v nejrůznějších technologických procesech, zejména při čistění odpadních vod. Zařízení sestává z oběžného provzdušňovacího kola, závěsu, převodovky a elekromotoru. Aerátor může být umístěn v nádrži nebo na volné vodní ploše. Nosná konstrukce může být stabilní nebo plovoucí.

Oběžné kolo má základ v nosném laminátovém talíři s připojovací přírubou, na němž jsou upevněny plastové provzdušňovací lopatky tvaru T. Uvnitř kola je dutina, která kolo při provozu nadlehčuje. Pracovní ponor kola je v rozmezí výšky T lopatky na obvodě. Změnou ponoru lze nastavit optimální pracovní podmínky.

Závěs zajišťuje polohu oběžného kola vůči hladině provzdušňované vody, upevnění k nosné konstrukci a spojení s převodovkou. Typové rozměry závěsu lze přizpůsobit podle přání zákazníka.

Velikost aerátoru Příkon Cirkulační množství Oxidační kapacita
prům. D (mm) (kW) (m3/h) (kg O2/h)
500 1,5 250 1,5 - 3,0
  2,2 360 2,2 - 4,4
  3 500 3,0 - 6,0
1.000 4 660 4,0 - 8,0
  5,5 900 5,5 - 11,0
  7,5 1.230 7,5 - 15,0
  11 1.800 11,0 - 22,0
1.600 15 2.500 15,0 - 30,0
  22 3.600 22,0 - 44,0
  30 5.000 30,0 - 60,0

Převodovky zajišťují potřebné snížení otáček hnacího motoru na pracovní otáčky oběžného kola při dodržení potřebného kroutícího momentu. Hnací elektromotory mají příkon podle tabulky a standardně jsou dodávány pro 380 V, 50 Hz, 1.450 ot/min v provedení pro venkovní prostředí se stříškou.

Kromě aeračních účinků vykazuje aerátor GIGANT velkou intenzitu promíchávání obsahu nádrže. Zařízení je nenáročné na obsluhu a údržbu. Jednotlivé části jsou lehce vyměnitelné. Životnost je dána prakticky životností převodovky, která je dána jejím skutečným zatížením.

Nádrže pro umístění aerátorů GIGANT mohou být kruhové, čtvercové nebo obdélníkové. Doporučená hloubka vody H by měla být 1/3 až 1/6 délky nádrže L nebo průměru D. Dno nádrže může být rovné nebo mírně šikmé. Aerátor se umísťuje v blízkosti středu nádrže. Aby byla zaručena dostatečná intenzita pohybu ve všech částech nádrže, je třeba dodržet minimální příkon aerátoru na hodnotě 20 W/m3. Účinnost aerátoru GIGANT je charakterizována zejména hodnotou výtěžnosti kyslíku vztaženou na jednotku energie. Výtěžnost se pohybuje za běžných podmínek v rozmezí 1 - 2 kg O2/kWh. Hodnota závisí na kvalitě odpadní vody a na celkovém projekčním řešení.

Regulaci aerátoru lze provádět změnou otáček, která je poměrně složitá nebo velmi jednoduše spínáním aerátoru, které je možné podle typu el. motoru provádět 3 až 6x za hodinu. Tento způsob regulace je výhodný zejména při umístění několika aerátorů v jedné nádrži.

Svislé vrtulové míchadlo

Svislé vrtulové míchadlo typu SVM se používá pro míchání vody a vodě podobných kapalin s obsahem rozpustných i nerozpustných látek v nejrůznějších technologických procesech, zejména při úpravě a čistění vody. Není vhodné pro míchání kapalin s velkým obsahem vláknitých látek.

Zařízení sestává z oběžného kola, závěsu a elektromotoru. Pracovní poloha míchadla je svislá, může být však nakloněna až o 45° v libovolném směru. Míchadlo může být umístěno v nádrži nebo na volné hladině. Nosná konstrukce může být stabilní nebo plovoucí různého provedení.

Oběžné kolo míchadla má základ v nosném tělese, na kterém jsou připevněny 3 lopatky zajišťující intenzivní pohyb míchané kapaliny. Nad lopatkami je krycí talíř, který usměrňuje proud míchané kapaliny do potřebného směru. Přírubou na krycím talíři se oběžné kolo připojuje k závěsu.

Závěs zajišťuje vhodnou polohu oběžného kola pod hladinou míchané kapaliny a jeho spojení s elektromotorem. Dále zajišťuje upevnění míchadla na nosnou konstrukci. Rozměry závěsu lze přizpůsobit požadavkům odběratele a podle způsobu použití.

Hnací elektromotory mají příkony v souladu s typovou řadou. Používají se běžné asynchronní elektromotory s otáčkami 970 ot/min a níže, 380 V, 50 Hz, pro venkovní prostředí jsou opatřeny stříškou.
Zařízení je nenáročné na obsluhu a údržbu. Jednotlivé části jsou lehce vyměnitelné. Životnost je dána prakticky životností 4 ložisek, z nichž 2 jsou v elektromotoru a 2 v závěsu. Údržba spočívá v pravidelném domazávání ložisek.

Nádrže pro umístění míchadel SVM mohou být kruhové, čtvercové nebo obdélníkové. Doporučená hloubka vody H by měla být rovna délce strany nádrže L nebo průměru D nebo menší. Dno nádrže může být rovné nebo mírně šikmé. Do kruhových nádrží je vhodné vložit přepážky tlumící rotační pohyb kapaliny způsobený rotací míchadla.

Míchadlo se umisťuje v blízkosti středu nádrže, zpravidla ve svislé poloze. Šikmá poloha se používá při umístění u okrajů nádrží nebo na volných vodních plochách. Rozlehlejší nádrže mohou být vybaveny usměrňovacími přepážkami, které vhodným způsobem usměrní proud kapaliny vyvozený míchadlem.

Stavidla

Stavidla se používají pro hrazení kanálů a různých podobných vodohospodářských zařízení jako např. nátokové objekty vodních elektráren, čistíren odpadních vod, úpraven vody apod. Vyrábí se s ručním nebo motorickým pohonem. Typickými rozměry jsou šířka kanálu B, hloubka kanálu H a výška dveří Vd.

Stavidla s ručním ovládáním jsou určena pro občasné použití při hrazení menších průtočných profilů. Pohon je odvozen od ručního kola přes kuželové soukolí na pracovní šroub.

Stavidla s motorickým ovládáním jsou určena pro častější pracovní využití a nebo pro hrazení větších průtočných profilů. Pohon může být napájen střídavým proudem 220 V nebo 3 x 380 V nebo stejnosměrným proudem 12 V. Provoz stavidla může být automatizován v závislosti na jeho zařazení do technologického procesu.

Zahušťovací nádrže

Zahušťovací nádrže ZN jsou určeny pro gravitační zahušťování kalů na biologických čistírnách odpadních vod. Umožňují dosáhnout výrazného zahuštění těchto kalů. Tento způsob odvodňování kalů je provozně velmi jednoduchý proces. Zařízení může zajistit rovněž homogenizaci kalů.

Zařízení se vyrábí v rozměrech Φ3 až 45 m. Hloubka kalu může být libovolná. Základní provedení je otevřená ocelová nádrž s úpravou pro osazení na betonový základ a výstupní žebřík. Míchadlo je umístěno u menších velikostí na průběžné lávce u větších je umístěno na pojezdovém mostě s pojezdem po kolejnici a s pohonem od ozubeného hřebenu podle čs. patentu č. 283 767. V případě potřeby můžeme dodat kuželovou střechu se spádem do středu nebo okraji nádrže a podpěrné sloupy. U zařízení můžeme zajistit tepelnou izolaci. Vlastní nádrž může být i betonová.

Pohon míchadla je zajišťován elektromotorem 380 V, 50 Hz přes převodovku a speciální bezpečnostní spojku. Proti přetížení je zařízení jištěno touto spojkou a elektricky. Míchadlo se může otáčet v obou směrech. Opět na přání můžeme dodat několikarychlostní míchadlo, případně míchadlo s plynulou regulací otáček.

Uskladňovací nádrže

Uskladňovací nádrže se používají jako zásobníky kapalina a suspenzí v úpravnách a čistírnách odpadních vod. Jsou určeny k uskladňování chemicky neutrálních kalů, vody, kondenzátů, suspenzí a pod. Po dohodě s výrobcem mohou být použity i pro jiné účely. Mohou být stojaté nebo ležaté.

Stojatá uskladňovací nádrž je v základním provedení válcová nádoba s kuželovým dnem, ve kterém je umístěno vypouštěcí přírubové hrdlo. Prstencem ve spodní části se nádrž usazuje na kruhový, obvykle betonový základ. Nádrž může být uzavřena víkem vytvářejícím ochozovou plošinu chráněnou zábradlím. Na zábradlí navazuje výstupní žebřík s ochranným košem.

Alternativně může být nádrž dodána i se dnem rovným pro instalaci na rovné betonové desce. U větších nádrží je na vnější straně nádrže umístěn ukazatel výšky hladiny ovládaný plovákem uvnitř nádrže. Maximální hladina je zabezpečena přelivem s vyvedeným přírubovým hrdlem

Ležatá nádrž je obvykle opatřena na obou koncích klenutými dny a dvěmi patkami pro uložení na betonových základech. Je opatřena požadovanými hrdly a dalším příslušenstvím. Pro kontrolu a údržbu slouží vstup ve spodní části nádrže, eventuálně poklop ve víku nádrže. Malé nádrže jsou dodávány hotové z výroby, větší se kompletují na stavbě.

Uskladňovací nádrže mohou být umístěny v krytých halách nebo i na volném prostranství chráněné proti zamrznutí buď vyhříváním nebo tepelnou izolací. Podle druhu skladovací látky je volena povrchová úprava vnitřního povrchu. Vnější povrch se opatřuje podle architektonických požadavků celé stavby.

Systémy

Následující systémy jsou jednotky pro ucelený proces čištění odpadních vod nebo zpracování kalů (provozní soubor) nejrůznějšího charakteru, zejména však pro komunální odpadní vody a vody jim podobné. Všechny systémy jsou schopny neustále sledovat vývoj čistírenských technologií a doplňováním event. výměnou technologického zařízení neustále dosahovat špičkových výkonů. Bližší podrobnosti o provedení technologického zařízení upřesníme po konzultaci se zákazníkem v nabídce, studii, projektové dokumentaci apod. tak, aby bylo využito všech výhod zvoleného systému.

Monoblok®

Monoblokové čistírny jsou vhodné pro nejmenší zdroje znečištění. Veškeré zařízení je umístěno a procesy probíhají v jedné nádrži. Čistírna pracuje periodicky. Po určenou dobu se plní za současné činnosti aerátoru - pracuje jako aktivační nádrž. Po naplnění se aerátor na min. 2 hodiny vypne - nádrž funguje jako sedimentační. Na dně se usazuje aktivovaný kal. Odsazená voda se z povrchu odčerpává do recipientu a cyklus se opakuje, bývá obvykle 24 hodinový. Řešení je českým ekvivalentem SBR reaktoru. Tato zařízení se výhodně používají i jako vyrovnávací nebo předčisťovací nádrže před vypuštěním odpadní vody z různých provozů do veřejné kanalizace. Zajímavé je rovněž použití jako první stupeň větších biologických čistíren odpadních vod. Toto řešení zajistí vyrovnání průtoků celou čistírnou.

Základem čistírny je jemnobublinné provzdušňovací zařízení s dmýchadlem pro dodávku vzduchu. Čerpadlo je umístěno podle způsobu použití na plovákové konstrukci nebo na spouštěcím zařízení v nádrži. Zařízení je doplněno ovládací skříní, která umožňuje plně automatický provoz s různým programem. Např. v případě potřeby je možno přejít na jinou délku cyklu, při použití kyslíkové sondy je možno řídit denitrifikaci a pod.

Zařízení je vhodné od nejmenších velikostí čistíren do kapacity asi 1 000 ekvivalentních obyvatel a je nutno jej doplnit o jednoduché mechanické předčištění.

Kombiblok®

Systém KOMBIBLOK® je biologická jednotka pro biologické čistění odpadních vod nejrůznějšího charakteru, zejména však pro komunální odpadní vody. Jednotka se skládá z aktivační nádrže, nádrže dosazovací a zařízení pro recirkulaci aktivovaného kalu. Základní velikostní řada jednotek vychází z rozměrového modulu dosazovacích nádrží typu DN nebo DNS. Na tento modul stavebně navazuje aktivační nádrž, jejíž rozdělení na jednotlivé prostory je dáno technologickým procesem čistění.

Velikost systému Dosazovací nádrž

Průtok ČOV
Qd PRŮM (m3/den)

Počet ekv. obyvatel
(0,06 kg BSK5/ob)

Produkce přebyt.
kalu m3/rok

(4 % sušiny)

typ DN typ DNS
KOMBIBLOK 1 3,0x3,0 - 40 - 56 200 - 280 65
KOMBIBLOK 2 3,6x3,6 - 56 - 80 280 - 400 95
KOMBIBLOK 3 4,2x4,2 - 80 - 116 400 - 580 140
KOMBIBLOK 4 4,8x4,8 4,8x4,8 116 - 160 580 - 800 190
KOMBIBLOK 5 5,4x5,4 5,4x5,4 160 - 230 800 - 1.150 270
KOMBIBLOK 6 6,0x6,0 6,0x6,0 230 - 320 1.150 - 1.600 380
KOMBIBLOK 7 - 7,5x7,5 320 - 460 1.600 - 2.300 550
KOMBIBLOK 8 - 9,0x9,0 460 - 640 2.300 - 3.200 760
KOMBIBLOK 9 - 10,5x10,5 640 - 900 3.200 - 4.500 110
KOMBIBLOK 10 - 12,0x12,0 900 - 1.200 4.500 - 6.000 1.520

Po doplnění jednoduchým mechanickým čistěním a jednoduchým kalovým hospodářstvím je možno systém KOMBIBLOK® použít jako kompletní ucelený soubor pro čistění komunálních a jim podobných vod z menších a středních zdrojů znečistění. Sestavováním jednotek vedle sebe lze čistírnu postavit, event. uvádět do provozu v etapách.

Tvar aktivační nádrže dovoluje realizovat v návaznosti na druhu odpadní vody a požadovaném stupni čistění různé technologické postupy čistění. Lze realizovat nejjednodušší směšovací aktivaci nebo až aktivaci s nitrifikací a denitrifikací organických látek. Technologické zařízení je pak závislé na technologickém postupu. Běžně se používají jemnobublinné aerační systémy a vertikální míchadla. Tato zařízení jsou poměrně levná a velmi spolehlivá s malými nároky na obsluhu, takže čistírna vyžaduje pouze občasný dohled. Všechny procesy jsou automatizovány. Systém KOMBIBLOK® produkuje určité množství přebytečného kalu, který je nutno zpracovat.

Karusel

Systém KARUSEL je biologická jednotka pro biologické čistění odpadních vod nejrůznějšího charakteru, zejména však pro komunální odpadní vody a vody jim podobné. Jednotka se skládá z aktivační nádrže, kruhové nádrže dosazovací a zařízení pro recirkulaci aktivovaného kalu. Základní velikostní řada jednotek vychází z průměru typových kruhových dosazovacích nádrží. Na tento modul rozměr navazuje prstencová aktivační nádrž, jejíž rozdělení na jednotlivé prostory je dáno technologickým procesem čistění.

Po doplnění jednoduchým mechanickým předčištěním a kalovým hospodářstvím je možno systém KARUSEL použít jako kompletní ucelený soubor pro čistění odpadní vody ze středně velkých zdrojů znečistění. Sestavováním jednotek vedle sebe lze čistírnu postavit, event. uvádět do provozu v etapách.

Tvar aktivační nádrže umožňuje realizovat v návaznosti na druhu odpadní vody a požadovaném stupni čistění různé technologické postupy čistění. Lze realizovat postupy od nejjednodušší směšovací aktivace až po nejsložitější aktivační procesy s nitrifikací a denitrifikací s odstraňováním fosforu. Technologické zařízení je pak závislé na zvoleném technologickém postupu. Běžně se používají jemnobublinná aerace a ponorná horizontální míchadla. Tato zařízení jsou poměrně levná a velmi spolehlivá s malými nároky na obsluhu, takže čistírna vyžaduje pouze občasný dohled. Všechny procesy jsou automatizovány.

Velikost systému Dosaz.
nádrž
prům. (m)

Průtok ČOV
Qd (m3/den)

Počet ekv. obyv.
(a 0,06 kg BSK5/den)

Produkce kalu
(m3/rok - 25% suš.)
KARUSEL 1 10,5 450-640 2.300-3.200 180
KARUSEL 2 12 640-900 3.200-4.500 240
KARUSEL 3 15 900-1.280 4.500-6.400 360
KARUSEL 4 18 1.280-1.800 6.400-9.000 480
KARUSEL 5 21 1.800-2.200 9.000-12.000 720
KARUSEL 6 24 2.400-3.600 12.000-18.000 960
KARUSEL 7 27 3.600-5.000 18.000-25.000 1.400
KARUSEL 8 30 5.000-7.200 25.000-36.000 2.000

Systém KARUSEL produkuje určité množství přebytečného kalu, který je nutno zpracovat. U této velikosti čistíren je vhodné mechanické odvodňování. Orientační množství při odvodnění na 25 % sušiny je uvedeno v tabulce.

IN LINE

Systém IN LINE je biologická jednotka pro biologické čistění odpadních vod nejrůznějšího charakteru, zejména však pro komunální odpadní vody a vody jim podobné. Jednotka se skládá z aktivační nádrže, podélné nádrže dosazovací a zařízení pro recirkulaci aktivovaného kalu. Základní velikostní řada jednotek vychází z šířky B typových podélných dosazovacích nádrží. Na tento rozměr navazuje podélná aktivační nádrž, jejíž rozdělení na jednotlivé prostory je dáno technologickým procesem čistění.

Po doplnění jednoduchým mechanickým předčištěním a kalovým hospodářstvím je možno systém IN LINE použít jako kompletní ucelený soubor pro čistění odpadní vody ze středně velkých zdrojů znečistění. Sestavováním jednotek vedle sebe lze čistírnu postavit, event. uvádět do provozu postupně v etapách.

Velikost systému

Šířka
dosazovací
nádrže B
(m)

Průtok ČOV Qd
(m3/den)

Počet ekv. obyv.
(a 0,06 kg BSK5/den)

Produkce kalu
(m3/rok - 25% suš.)
IN LINE 1 6 450 - 640 2.300 - 3.200 180
IN LINE 2 6 640 - 900 3.200 - 4.500 240
IN LINE 3 9 900 - 1.280 4.500 - 6.400 360
IN LINE 4 9 1.280 - 1.800 6.400 - 9.000 480
IN LINE 5 12 1.800 - 2.200 9.000 - 12.000 720
IN LINE 6 12 2.400 - 3.600 12.000 - 18.000 960
IN LINE 7 15 3.600 - 5.000 18.000 - 25.000 1.400
IN LINE 8 15 5.000 - 7.200 25.000 - 36.000 2.000

Tvar aktivační nádrže umožňuje realizovat v návaznosti na druhu odpadní vody a požadovaném stupni čistění různé technologické postupy čistění. Lze realizovat postupy od nejjednodušší směšovací aktivace až po nejsložitější aktivační procesy s nitrifikací a denitrifikací s odstraňováním fosforu. Technologické zařízení je pak závislé na technologickém postupu. Běžně se používají jemnobublinná aerace a vertikální míchadla. Tato zařízení jsou poměrně levná a velmi spolehlivá s malými nároky na obsluhu, takže čistírna vyžaduje pouze občasný dohled. Všechny procesy jsou automatizovány. Systém IN LINE produkuje určité množství přebytečného kalu, který je nutno zpracovat.

U této velikosti čistíren je vhodné mechanické odvodňování. Orientační množství při odvodnění na 25 % sušiny je uvedeno v tabulce.

Anaerobní čištění

Biologické anaerobní čistění může v některých případech výhodně nahradit aerobní čistění. Je vhodné zejména tam, kde je odpadní voda výrazně znečištěna organickými látkami, jejichž oxidovatelnost CHSK přesahuje hodnotu 5000 g/m3. Nejčastěji se jedná o potravinářský průmysl jako např. cukrovary, lihovary, škrobárny, mlékárny, masokombináty a další. S výhodou se používá pro zpracování přebytečného kalu na velkých čistírnách odpadních vod.
Princip anaerobního čistění je jednoduchý. Po egalizaci je odpadní voda zavedena do anaerobního prostoru, kde podléhají bez přístupu vzduchu a při zvýšené teplotě rozpuštěné organické látky rozkladu. Produktem rozkladu je hořlavý bioplyn a mineralizovaná biomasa. Po odplynění je biomasa podrobena gravitační separaci v zahušťovací nádrži, přičemž část vytvořené biomasy je recirkulována zpět do anaerobního prostoru. Vyčištěná odpadní voda se dočisťuje např. aerobním způsobem. Přebytečná biomasa se odvodňuje.
Pro zabezpečení procesů probíhajících podle uvedeného principu dodáváme:

 • kompletní nádrže pro termofilní vyhnívání včetně bezpečnostního zařízení
 • suché nebo mokré plynojemy pro skladování bioplynu
 • výměníky tepla pro ohřev obsahu vyhnívacích nádrží
 • kotelny pro spalování bioplynu a ohřev teplé vody a kalu ve vyhnívacích nádržích
 • plynové kompresory pro promíchávání obsahu vyhnívacích nádrží
 • plynoelektrické soustrojí pro výrobu elektrické energie včetně využití odpadního tepla z chlazení motoru a spalin
 • odplyňovací zařízení
 • zahušťovací nádrže.

Těsnění LINK-SEAL®

Jedná se o těsnění prostupů pro technologické zařízení stavebními konstrukcemi. Aplikace tohoto systému jsou velmi široké a stále se nabízejí nové a nové. Těsnění lze použít pro zajištění prostupů různých potrubí, kabelů a pod. různými stěnami, utěsňovat různé technologické zařízení jako kotle, nádrže a pod. Kromě vlastního těsnícího účinku umožňuje těsnění dilataci, vyrovnání úhlových odchylek, tlumí chvění a hluk, je chemicky, tepelně a požárně odolné atd. Vlastní těsnění se skládá z několika elementů SEAL, které se vyskládají po obvodě těsněného potrubí. Elementy se spojují šrouby a maticemi, které se z každé strany podloží podložkami. Utahováním šroubů se gumový element deformuje a zcela utěsní prostor mezi těsněným předmětem a stěnou. Gumové elementy se vyrábí ve 12 velikostech a lze jimi bez problémů těsnit prostupy od DN 10 do DN 3 000. Výpočet správného typu běžného prostupu je triviální a ve speciálních případech jsme Vám plně k dispozici.

Materiálové provedení vyhovuje nejrůznějším provozním podmínkám. Základní, běžně dodávaná provedení jsou v uvedena v tabulce č. 1. Vlastní provedení prostupu ve stavbě je jednoduché. Nejčastější je zabetonování chráničky přiměřeného průměru do stěny. Ocelové prostupové kusy můžeme dodat v provedení ocel tř. 11 nebo 17 (nerez). Dobře vyřezaný prostup v betonové stěně může být i bez chráničky.

Příklad výpočtu těsnění LINK-SEAL®:

 1. Zjistíme velikost mezery B = (D2 - D1) : 2 a podle této hodnoty s použitím tabulky č.2 určíme velikost těsnění LS a to tak, aby vypočtená hodnota B byla mezi hodnotami Bmin a Bmax.
 2. Určíme střední průměr DS = (D1 + D2) : 2
 3. Určíme počet elementů P = (DS x p) : L a hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo

Při výběru těsnění přihlédneme k doporučenému rozsahu průměrů potrubí, které jsou uvedeny v tabulce č. 3 v závislosti na velikosti jednotlivých elementů. V případě, že stávající prostup nevyhovuje svým rozměrem pro příliš malé potrubí, lze použít dvojité těsnění s mezichráničkou. Pro požární ochranu lze použít dvě těsnění za sebou. S těsněním LINK-SEAL® se řešení najde vždy. Těsnění lze použít prakticky všude. Vždy je možno šrouby utahovat pouze z jedné strany. Těsnění lze za provozu stále kontrolovat, zda nedochází k úniku těsněného media. Je možno zajistit i signalizaci případné poruchy.

Tabulka č. 1 - Provedení elementů:

Model Typ Materiál elementu Materiál podlož. Mater. šroubů Teplota Použití
C Standart EPDM černý kompozit zink.ocel -40 až 125 Voda, vzduch, kabely, el. izol.
S Nerez EPDM černý kompozit nerez -40 až 125 Chemické procesy
O Odolný oleji NITRILE zelený kompozit zink. ocel -40 až 100 Olej, benzin, tuky a pod.
OS Odolný oleji NITRILE zelený kompozit nerez -40 až 100 Chem. procesy a olej, benzin
T Vys. a nízké teploty SILICON šedý zink. ocel zink.ocel -60 až 200 Extremní teploty
FD/FS Ohni odolný SILICON šedý zink. ocel zink.ocel -60 až 200 3 hod odolný ohni
M Neizolující EPDM černý ocel zink.ocel -40 až 125 Prostupný el. proudu
TC Tepelně a el. izolující SILICON šedý ocel zink.ocel -60 až 200 Extr. teploty a el. izoluje

Tabulka č. 2 - Velikosti elementů:

Velikost elementu Bmin
(mm)
Bmax
(mm)
L
(mm)
LS-200 13 15 28.5
LS-275 16 19 23
LS-300 18 22 38.5
LS-315 21 26 37.5
LS-325 24 30 78.5
LS-400 37 46 92
LS-425 29 37 92
LS-475 42 48 66.5
LS-500 61 71 98
LS-525 56 63 98
LS-575 46 59 78.5
LS-600 82 101 152

Tabulka č. 3 - Doporučený rozsah průměrů potrubí D1 pro jednotlivé velikosti elementů:

Velikost 1
0
1
8
2
0
2
6
3
8
6
2
6
5
6
9
7
3
7
8
9
5
1
2
5
1
7
0
2
5
0
3
8
0
5
0
0
6
5
0
7
8
0
1
1
0
0
1
2
0
0
1
8
0
0
2
2
0
0
3
0
0
0
LS-200     - - - - - - - - - -                      
LS-275   - - - - - - - - - -                        
LS-300         - - - - - - - - -                    
LS-315       - - - - - - - - - - -                  
LS-325                 - - - - - - - -              
LS-400                   - - - - - - - - - - -      
LS-425                     - - - - - - - -          
LS-475           - - - - - - - - - - - -            
LS-575               - - - - - - - - - - - -        
LS-525                       - - - - - - - - - -    
LS-500             - - - - - - - - - - - - - - - -  
LS-600                             - - - - - - - - -

Služby

V rámci realizace stavby jako celku kromě vlastní dodávky a montáže zařízení poskytujeme tyto další služby a práce:

 • projektovou dokumentaci strojně technologické části v rozsahu uváděném ve specifikaci včetně motorické instalace a řídícího systému s příslušenstvím
 • spolupráci při zpracování projektu stavby, popřípadě tento zajistíme
 • projekt financování stavby
 • poskytujeme účinnou pomoc při zajišťování dotací, úvěrů a pod.
 • komplexní vyzkoušení po dobu 72 hodin nebo podle dohody
 • garanci za provoz technologického zařízení po dobu 18 měsíců ode dne uvedení do provozu, event. delší po dohodě
 • zaškolení obsluhy
 • předáme opravený projekt podle skutečnosti
 • vypracujeme provozní předpis provozních souborů
 • účastníme se zkušebního provozu
 • poskytujeme garanční a pogaranční servis
 • provedeme v budoucnosti podle potřeby modernizaci zařízení podle nejnovějších poznatků
 • můžeme zajistit provozování dodaného zařízení.

EKOPROGRES HRANICE®, a.s.
je členem
ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ
České republiky


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi